APTEKA B. MODLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000080440
Numer REGON: 012587303
Numer NIP: 5260158491
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-01-08
Sygnatura akt[RDF/576577/24/959]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012587303 NIP 52601584912013-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA B. MODLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2020-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-01-14 do dziś
2. Adresulica CORAZZIEGO nr. domu 9 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-087 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1ZAWARTA W DNIU 21 GRUDNIA 1989 ROKU WRAZ Z ANEKSAMI Z DNIA 1 STYCZNIA 1995 ROKU, Z DNIA 25 MAJA 1997 ROKU, Z DNIA 7 GRUDNIA 1998 ROKU, Z DNIA 1 LIPCA 2001 ROKU, Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU2002-01-14 do dziś
2UCHWAŁA NR 2/2012 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ „APTEKA R. MADEJCZYK, B. ZEDLER SPÓŁKA JAWNA” O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 31.12.2012 R. - ZMIENIONO BRZMIENIE: § 1 UST. 2, § 2, § 3 ORAZ ZMIENIONO BRZMIENIE KOMPARYCJI UMOWY SPÓŁKI2013-02-15 do dziś
313.06.2017 R., § 2 UST. 1, § 3, § 4, § 7, KOMPARYCJA UMOWY SPÓŁKI2018-09-13 do dziś
422.07.2020 R. ZMIANA KOMPARYCJI UMOWY SPÓŁKI ORAZ PTK 2. W §2; §3; §4; §7.2020-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 21.12.1989 R. W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH-SPORZĄDZONY W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU.2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA TYPU A SPÓŁKA CYWILNA, ROMANA MADEJCZYK, BARBARA ZEDLER2002-01-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-14 do dziś
3. Numer w rejestrze21117T I 21002M2002-01-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE2002-01-14 do dziś
5. Numer REGON0125873032002-01-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODLIŃSKI2013-02-15 do dziś
2. ImionaBOHDAN JÓZEF2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDISSEK MODLIŃSKA2018-09-13 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2018-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-09-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-09-13 do dziś
3
4. Numer KRSNIE2002-01-14 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODLIŃSKI2013-02-15 do dziś
2. ImionaBOHDAN JÓZEF2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDISSEK MODLIŃSKA2018-09-13 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2018-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-19 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-19 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-11-19 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 07.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 07.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.20032005-04-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-08 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-01-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów