EMZET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIUSZ PRZYBYŁ, ADELA PRZYBYŁ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000080364
Numer REGON: 632246950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-04-06
Sygnatura akt[RDF/375196/22/539]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMZET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARIUSZ PRZYBYŁ, ADELA PRZYBYŁ SPÓŁKA JAWNA2003-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość BARANOWO2002-01-16 do dziś
2. Adresulica KLONOWA nr. domu 14 miejscowość BARANOWO kod pocztowy 62 -081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2002-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.12.2001 R.2002-01-16 do dziś
228.06.2003 R. ZMIANA § 13, 01.07.2003 R. -NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2003-08-28 do dziś
318.02.2015 R., ZMIENIONO §5 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2015-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, UCHWAŁA Z DNIA 17.12.2001 R. POWZIĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „EMZET” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁ2003-08-28 do dziś
2. ImionaADELA2003-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-08-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁ2002-01-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-16 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁ2003-08-28 do dziś
2. ImionaADELA2003-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁ2002-01-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-04-08 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-04-08 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-08 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-04-08 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-08 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-04-08 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-08 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-04-08 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 05.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2005-05-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-14 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 2005 R.2006-08-10 do dziś
4data złożenia 27.04.2007 okres 2006 R.2007-05-21 do dziś
5data złożenia 14.05.2008 okres 2007 ROK2008-05-16 do dziś
6data złożenia 28.04.2009 okres 2008 ROK2009-05-15 do dziś
7data złożenia 06.05.2010 okres 2009 ROK2010-07-01 do dziś
8data złożenia 18.05.2011 okres 2010 R.2011-06-24 do dziś
9data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
10data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
11data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
12data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
13data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
14data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
15data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R.2005-05-06 do dziś
22005 R.2006-08-10 do dziś
32006 R.2007-05-21 do dziś
42007 ROK2008-05-16 do dziś
52008 ROK2009-05-15 do dziś
62009 ROK2010-07-01 do dziś
72010 R.2011-06-24 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów