FIRMA HANDLOWA RAJSKI-ŻELEŹNIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000080351
Numer REGON: 850527060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-02
Sygnatura akt[RDF/493749/23/460]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP8505270602005-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA RAJSKI-ŻELEŹNIK SPÓŁKA JAWNA2002-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2002-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica NOWODĄBROWSKA nr domu 177 kod pocztowy 33-103 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2010-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-30.11.2001 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ -04.01.2002 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-11 do dziś
204.09.2002 ZMIANA PAR. 6 TEKST JEDNOLITY W ZAŁĄCZENIU.2002-09-19 do dziś
35 MAJA 2005 ROKU.2005-05-20 do dziś
405.12.2009 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W PAR. 3 15.12.2009 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W PAR. 62010-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaARTYKUŁY SPOŻYWCZE HURT-DETAL RAJSKI-ŻELEŹNIK SPÓŁKA CYWILNA2002-01-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-11 do dziś
3. Numer w rejestrze21609/01, 21610/012002-01-11 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJSKI2002-01-11 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MIECZYSŁAW2002-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELEŹNIK2002-01-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2002-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELEŹNIK2002-02-01 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJSKI2002-01-11 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MIECZYSŁAW2002-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELEŹNIK2002-01-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2002-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELEŹNIK2002-01-11 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2002-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-13 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-13 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-13 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-13 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2003 data złożenia 17.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20032005-03-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 11.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032005-04-29 do dziś
3data złożenia 07.02.2006 okres 01.01.2004-31.12.20042006-02-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042006-02-23 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów