FIRMA HANDLOWA „EFEKT” ANETA I SŁAWOMIR SZELIGA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000080274
Numer REGON: 690465776
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[RDF/471550/23/569]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „EFEKT” ANETA I SŁAWOMIR SZELIGA SPÓŁKA JAWNA2002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2002-01-10 do dziś
2. Adresulica TREMBECKIEGO nr domu 11 miejscowość RZESZÓW kod pocztowy 35-234 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2002-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZOSTAŁA ZAWARTA 1.08.1992 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZOSTAŁA ZAWARTA 19.12.2001 R.2002-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.12.2001 R.2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „EFEKT” ANETA, SŁAWOMIR SZELIGA SPÓŁKA CYWILNA2002-01-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-10 do dziś
3. Numer w rejestrze10982 H, 10983 H2002-01-10 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA RZESZOWA PREZYDENT MIASTA2002-01-10 do dziś
5. Numer REGON6904657762002-01-10 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELIGA2002-01-10 do dziś
2. ImionaANETA MAŁGORZATA2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELIGA2002-01-10 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ANDRZEJ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRAWO W/W WSPÓLNICY MOGĄ WYKONYWAĆ JEDNOOSOBOWO.2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELIGA2002-01-10 do dziś
2. ImionaANETA MAŁGORZATA2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELIGA2002-01-10 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ANDRZEJ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-10 do dziś
252 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA ART. RÓŻNYMI POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO, DETALICZNA2002-01-10 do dziś
351 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA ART. RÓŻNYMI POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO, HURTOWA2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów