„EXCESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000080067
Numer REGON: 016110147
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-01-14
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/12458/1/369]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0161101472002-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXCESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY nr. w rejestrze 582422002-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-01-14 do dziś
2. Adresulica PL. DĄBROWSKIEGO nr. domu 1 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-057 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108-10-1999 -NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 82, REP. A NR 8943/99 29-10-2001 -NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWA PRZY UL. OPACZEWSKIEJ 43, REP. A NR 4546/2001, ZMIANA PAR. 2, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 27, SKREŚLENIE PAR. 28, 29.2002-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIDI2002-01-14 do dziś
2. ImionaJAMES2002-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość SIEDEMDZIESIĄT DWA (72) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH2002-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-14 do dziś
2
2. Imiona„MINOTI FRANCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość OSIEM (8) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI CZTERYSTA ZŁOTYCH2002-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIDI2002-01-14 do dziś
2. ImionaJAMES2002-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2002-01-14 do dziś
251 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-14 do dziś
351 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-01-14 do dziś
451 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2002-01-14 do dziś
552 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-01-14 do dziś
652 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2002-01-14 do dziś
752 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-01-14 do dziś
874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów