FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A.M.RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000079981
Numer REGON: 012381464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/20490/23/318]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A. M. RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA2002-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina BROCHÓW miejscowość PLECEWICE2002-01-14 do dziś
2. Adresnr domu 65 miejscowość PLECEWICE kod pocztowy 05-088 poczta BROCHÓW kraj POLSKA 2002-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.02.1997 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 27.09.2001 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ.2002-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 27.09.2001 R.2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANNA RUTKOWSKA MIECZYSŁAW RUTKOWSKI S.C.2002-01-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-14 do dziś
3. Numer w rejestrze555 I 5562002-01-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY BROCHÓW2002-01-14 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKA2002-01-14 do dziś
2. ImionaANNA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2002-01-14 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW HENRYK2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKA2002-01-14 do dziś
2. ImionaANNA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2002-01-14 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW HENRYK2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-01-14 do dziś
260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-01-14 do dziś
351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-01-14 do dziś
451 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION ORAZ PASZ DLA ZWIERZĄT2002-01-14 do dziś
551 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-08 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2002 DO 31.12.20022018-03-02 do dziś
2OD 01.01.2003 DO 31.12.20032018-03-02 do dziś
3OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-03-02 do dziś
4OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-03-02 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-03-02 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-03-02 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-03-02 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-03-02 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-03-02 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-02 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-02 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-02 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-02 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów