FIRMA HANDLOWA GADEK HALINA I WIESŁAW GADEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000079797
Numer REGON: 390202017
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-03-05
Sygnatura akt[RDF/470842/23/123]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP3902020172002-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA GADEK HALINA I WIESŁAW GADEK SPÓŁKA JAWNA2002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina JERZMANOWA miejscowość JERZMANOWA2019-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość JERZMANOWA ulica UL. KLONOWA nr domu 1 kod pocztowy 67-222 poczta JERZMANOWA kraj POLSKA 2019-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2001 R .2002-01-10 do dziś
221.01.2005 R. -ZMIENIONO § 4 UMOWY.2005-02-01 do dziś
321.03.2011 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ, ZMIENIONO § 4.2011-04-22 do dziś
414.12.2018 R. - ZMIENIONO § 2 UMOWY.2019-01-23 do dziś
510.04.2019 R. - ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2019-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 § 4 K.S.H. WSPÓLNICY FIRMY HANDLOWEJ „GADEK” SPÓŁKI CYWILNEJ HALINA I WIESŁAW GADEK W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2001 R. PODJĘLI UCHWAŁĘ W SPRAWIE JEJ PRZEKSZTAŁCENIA W FIRMĘ HANDLOWĄ GADEK HALINA I WIESŁAW GADEK SPÓŁKA JAWNA.2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHALINA GADEK I WIESŁAW GADEK -WSPÓLNICY FIRMY HANDLOWEJ „GADEK” SPÓŁKA CYWILNA HALINA I WIESŁAW GADEK2002-01-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-10 do dziś
3. Numer w rejestrze709 7102002-01-10 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY GŁOGÓW2002-01-10 do dziś
5. Numer REGON3902020172002-01-10 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADEK2002-01-10 do dziś
2. ImionaHALINA ALEKSANDRA2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADEK2002-01-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAW LESZEK2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.W RAZIE POWOŁANIA PROKURENTA SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ JEDEN ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI LUB SAMODZIELNIE PROKURENT2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADEK2002-01-10 do dziś
2. ImionaHALINA ALEKSANDRA2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADEK2002-01-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAW LESZEK2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-23 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-04-23 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-04-23 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-04-23 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-04-23 do dziś
664 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-04-23 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-04-23 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-04-23 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20022003-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 04.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20032004-08-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 16.08.20052005-08-25 do dziś
4data złożenia 23.12.2009 okres 2005 ROK2010-01-05 do dziś
5data złożenia 23.12.2009 okres 2006 ROK2010-01-05 do dziś
6data złożenia 23.12.2009 okres 2007 ROK2010-01-05 do dziś
7data złożenia 23.12.2009 okres 2008 ROK2010-01-05 do dziś
8data złożenia 06.03.2012 okres 2009 ROK2012-04-04 do dziś
9data złożenia 06.03.2012 okres 2010 ROK2012-04-04 do dziś
10data złożenia 12.11.2013 okres 20112013-12-09 do dziś
11data złożenia 12.11.2013 okres 20122013-12-09 do dziś
12data złożenia 01.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
13data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
14data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
15data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
16data złożenia 06.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-06 do dziś
17data złożenia 16.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-16 do dziś
18data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
19data złożenia 14.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-14 do dziś
20data złożenia 10.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-10 do dziś
21data złożenia 05.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
22005 ROK2010-01-05 do dziś
32006 ROK2010-01-05 do dziś
42007 ROK2010-01-05 do dziś
52008 ROK2010-01-05 do dziś
62009 ROK2012-04-04 do dziś
72010 ROK2012-04-04 do dziś
820112013-12-09 do dziś
920122013-12-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-06 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów