LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA ANDRZEJ ŁOBZOWSKI, MARIA ŁOBZOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000079709
Numer REGON: 010600850
Numer NIP: 5340006352
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-05-29
Sygnatura akt[RDF/607800/24/831]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010600850 NIP 53400063522013-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA ANDRZEJ ŁOBZOWSKI, MARIA ŁOBZOWSKA SPÓŁKA JAWNA2008-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość REGUŁY2008-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość REGUŁY ulica HERBACIANA nr domu 9 kod pocztowy 05-816 poczta MICHAŁOWICE kraj POLSKA 2008-12-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@LABEL.PL2013-02-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LABEL.PL2013-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.11.2001 UMOWA SPÓŁKI JAWNA2002-01-15 do dziś
224 PAŹDZIERNIKA 2003 R., ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, ZM. §1, §2, §7, §10, §122003-11-28 do dziś
3DATA ZMIANY UMOWY SPÓŁKI: 15 LISTOPADA 2008 ROKU. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 1, § 2, § 3, § 7, § 10, § 12.2008-12-01 do dziś
419.12.2012 R. - ZMIANA PARAGRAFÓW: WSTĘP, PAR. 1, PAR. 2, PAR, 3, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 13 USTĘP 22013-02-21 do dziś
505.12.2022R - ZMIANA PARAGRAFÓW: PAR.1, PAR.2 PUNKT 2, PAR.7, PAR.12, PAR.16 PUNKT 22023-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBZOWSKA2008-12-01 do dziś
2. ImionaMARIA2008-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBZOWSKI2002-01-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2013-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBZOWSKA2008-12-01 do dziś
2. ImionaMARIA2008-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBZOWSKI2002-01-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-02-21 do dziś
226 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-02-21 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-02-21 do dziś
433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-02-21 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-02-21 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-02-21 do dziś
758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2013-02-21 do dziś
826 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2023-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-26 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów