FIRMA HANDLOWA „CENTRAL Z. BRODA” JADWIGA BRODA, AGNIESZKA RUSSEK, MAREK RUSSEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000079340
Numer REGON: 610383492
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2004-08-23
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/18293/4/881]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „CENTRAL Z.BRODA” JADWIGA BRODA, AGNIESZKA RUSSEK, MAREK RUSSEK SPÓŁKA JAWNA2004-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2002-01-09 do dziś
2. Adresulica 3-GO MAJA nr domu 26A miejscowość GOSTYNIN kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN kraj POLSKA 2002-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „CENTRAL Z.BRODA” SPÓŁKA JAWNA SKLEP NR 102002-01-09 do dziś
3. Adresulica KOŚCIUSZKOWCÓW nr domu 2 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN 2002-01-09 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „CENTRAL Z.BRODA” SPÓŁKA JAWNA SKLEP NR 22002-01-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2002-01-09 do dziś
3. Adresulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN 2002-01-09 do dziś
31. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „CENTRAL Z.BRODA” SPÓŁKA JAWNA SKLEP NR 32002-01-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2002-01-09 do dziś
3. Adresulica SIENKIEWICZA nr domu 1 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN 2002-01-09 do dziś
41. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „CENTRAL Z.BRODA” SPÓŁKA JAWNA SKLEP NR 42002-01-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2002-01-09 do dziś
3. Adresulica 3-GO MAJA nr domu 48 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN 2002-01-09 do dziś
51. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „CENTRAL Z.BRODA” SPÓŁKA JAWNA SKLEP NR 52002-01-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2002-01-09 do dziś
3. Adresulica LEGIONÓW POLSKICH nr domu 6A kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN 2002-01-09 do dziś
62. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2002-01-09 do dziś
71. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „CENTRAL Z.BRODA” SPÓŁKA JAWNA SKLEP NR 72002-01-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2002-01-09 do dziś
3. Adresulica ZAKŁADOWA nr domu 1 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN 2002-01-09 do dziś
81. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „CENTRAL Z.BRODA” SPÓŁKA JAWNA SKLEP NR 82002-01-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość BIERZEWICE2002-01-09 do dziś
3. Adresnr domu 53 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN 2002-01-09 do dziś
91. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „CENTRAL Z.BRODA” SPÓŁKA JAWNA SKLEP NR 92002-01-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2002-01-09 do dziś
3. Adresulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 5 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN 2002-01-09 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-09 do dziś
218.06.2004 R.ZMIENA PAR. 2, 6, 8 29.06.2004-ZMIANA PAR. 12004-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODA2002-01-09 do dziś
2. ImionaJADWIGA2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSSEK2002-01-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSSEK2002-01-09 do dziś
2. ImionaMAREK2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODA2002-01-09 do dziś
2. ImionaJADWIGA2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSSEK2002-01-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSSEK2002-01-09 do dziś
2. ImionaMAREK2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-01-09 do dziś
251 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-01-09 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 09.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów