SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OAZA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000079333
Numer REGON: 000989086
Numer NIP: 8981552021
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-09-05
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/20234/22/791]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000989086 NIP 89815520212007-07-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OAZA”2012-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze NS REJ. S 5202002-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-01-09 do dziś
2. Adresulica DWORCOWA nr domu 16A kod pocztowy 50-456 poczta WROCŁAW 2002-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.08.1982 R. ZMIANA CAŁOŚCIOWA STATUTU WYNIKAJĄCA Z USTAWY Z DNIA 15.12.2000 R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH DZ.U. NR 4 Z DN. 23.01.2001 R. POZ.27 26.10.2001 R.2002-01-09 do dziś
2UCHWAŁA NR 3/2003 Z DNIA 14 LISTOPADA 2003 R.-ZMIANA § 2 PKT 1, § 90 PKT 15, § 93 PKT 4.1, § 91 PKT 1, § 116 PKT 1, § 116 PKT 2, § 116 PKT 3, § 103 PKT 8.2004-01-20 do dziś
328 CZERWIEC 2004 R. ZMIANA § 21 UST. 1 PKT 2, § 21 UST. 2, § 91 UST. 12004-08-16 do dziś
427 CZERWCA 2005 R. UCHYLA SIĘ §5 UST. 2.8; DO §11 DODANY ZOSTAJE KOLEJNY PKT 11; NADAJE SIĘ NOWE BRZMIENIE §15 UST. 1; UCHYLA SIĘ §15 UST. 2.1, §15 UST. 2.3, §15 UST. 2.5; §15 UST. 2.4 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; ZMIENIA SIĘ §22; UCHYLA SIĘ W CAŁOŚCI §39 UST. 1 I §39 UST. 2; UCHYLA SIĘ §78 UST. 1.3; UZUPEŁNIA SIĘ §78 UST. 2.2; ZMIENIA SIĘ §78 UST. 2.4; UCHYLA SIĘ §87 UST. 2.3 I 2.4; ZMIENIA SIĘ §90; NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJĄ: §99, §103 UST. 1, §103 UST. 8, §103 UST. 9, §116 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, §117 UST. 1 PKT 3; UZUPEŁNIA SIĘ §117 UST. 1 PKT 9; ZMIENIA SIĘ §122 UST. 1, 2.2005-09-26 do dziś
522.06.2006 R. -TEKST JEDNOLITY STATUTU2006-07-17 do dziś
614.06.2007 R. ZMIANA: PAR. 10 UST. 14; PAR. 12 UST. 12; PAR. 38 UST. 1 PKT 1.3, PKT 1.5, PKT 1.6; PAR. 52 UST. 1.3; PAR. 53 UST. 1; PAR. 67 UST. 1; PAR. 74 UST. 1, PKT 1.3, PKT 1.5, UST. 3; PAR. 77 UST. 1, UST. 2; PAR. 79; PAR. 94 UST. 13; PAR. 111 UST. 3; PAR. 123 UST. 1, UST. 22007-07-24 do dziś
730.11.2007 R. -TEKST JEDNOLITY STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCY WPROWADZONE ZMIANY 28.05.2008 R. -ZMIANA PARAGRAFÓW: 24, 25, 115, 119, 129, 130 I 131 -ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 9/WZ/2008 Z DNIA 28.05.2008 R.2008-06-30 do dziś
820.06.2012 R. - § 1 UST. 1 - ZMIANA TREŚCI; § 106 UST. 1 - ZMIANA TREŚCI2012-08-07 do dziś
913.06.2018 R. - ZMIENIONO §3, §4, §6, §7, §8, §10, §12, §13, §25, §26, §27, §28, §39, §54, §55, §57, §59, §61, §76, §89, §94, §99, §103, §104, §110 I §119, USUNIĘTO §15, §16, §17, §19, §20, §24, §29, §30, §31, §32, §33,M §34, §36, §37, §38 I §129 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR WZ/12/2018 Z DNIA 13.06.2018 R.2018-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDĘBCZYŃSKI2022-09-05 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2022-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-05 do dziś
21. NazwiskoPOLANOWSKI2022-05-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTEPCA PREZESA ZARZĄDU2022-05-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-09 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-07-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-26 do dziś
41. NazwiskoCHLEBOSZ2005-07-15 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MIROSŁAWA2005-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-09-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-15 do dziś
51. NazwiskoGOZDALIK2004-01-10 do dziś
2. ImionaJERZY WALDEMAR2004-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ POWOŁANY DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU NA CZAS NIEOKREŚLONY2004-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄU2004-05-05 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?TAK2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁKA2022-09-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDREJKÓW2022-09-05 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYSZCZOŃ2018-10-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEMPKO2021-10-28 do dziś
2. ImionaBEATA2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYSZCZOŃ2021-10-28 do dziś
2. ImionaDOROTA2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-06-30 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-06-30 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2008-06-30 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-06-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 22.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-09-26 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
6data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. 31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
12data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
14data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
20data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-25 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
701.01.2010 R. 31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-19 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-09-26 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
901.01.2010 R. 31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów