SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HORYZONT” W LUBLINIE W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000079331
Numer REGON: 430064932
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/22952/22/480]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP4300649322002-03-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HORYZONT” W LUBLINIE W LIKWIDACJI2013-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE-XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 10812002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2002-03-27 do dziś
2. Adresulica URZĄD POCZTOWY LUBLIN 1 SKR.POCZT. 166 kod pocztowy 20-001 poczta LUBLIN 2002-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.10.1991 R.2002-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2002-03-27 do dziś
245 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2002-03-27 do dziś
370 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-03-27 do dziś
470 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2002-03-27 do dziś
570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Dane kuratora
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLDA2022-10-05 do dziś
2. ImionaPAULINA MARTA2022-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-05 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 42 K.C. PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI, A W SZCZEGÓLNOŚCI REPREZENTACJI W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA LATA 2021 I PRZYSZŁE DO CZASU POWOŁANIA ZARZĄDU LUB LIKWIDATORA SPÓŁDZIELNI ZA NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI, WOBEC KTÓRYCH SPÓŁDZIELNI PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI: 1) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ 58A STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ GRUNTU NR 1041, 2) UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ 54 STANOWIĄCEJ ZABUDOWANĄ DZIAŁKĘ GRUNTU NR 83/33, 3) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ (DROGA) STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ GRUNTU NR 83/8, 4) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W LUBLINIE PRZY UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ 4I STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ GRUNTU NR 83/34, W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM PRZED PREZYDENTEM MIASTA LUBLIN JAKO ORGANEM PODATKOWYM, EWENTUALNYM POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM, PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEDEGZEKUCYJNYCH, W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM ORAZ PRZY ZABEZPIECZENIU WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI POPRZEZ WPIS HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ.2022-10-05 do dziś
6. Data powołania kuratora02.09.20222022-10-05 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać02.09.20232022-10-05 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiART. 113 § 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 1982 R PRAWO SPÓŁDZIELCZE2005-05-20 do dziś
ART. 113 § 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 1982 R. PRAWO SPÓŁDZIELCZE2013-02-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2005-05-20 do dziś
OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA 1 CZŁONEK ZARZĄDU (LIKWIDATOR) JEŻELI ZARZĄD (LIKWIDATOR) STANOWI 1 OSOBA2013-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Postępowanie upadłościowe
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościnazwa organu wydającego SĄD REJONOWY W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy VIII U 14/01 data wydania 24.01.20022002-03-27 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegodata zakończenia 05.12.2003 sposób zakończenia UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO2004-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów