FIRMA HANDLOWA „PIP” SPÓŁKA JAWNA PEST JERZY I ANDRZEJ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000079272
Numer REGON: 070415637
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-02-08
Sygnatura akt[RDF/467860/23/657]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0704156372002-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „PIP” SPÓŁKA JAWNA PEST JERZY I ANDRZEJ2002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIMSKI2002-01-10 do dziś
2. Adresulica SZPITALNA nr domu 1 A miejscowość OŚWIĘCIMSKI kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA 2002-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 20.12.2001 R.2002-01-10 do dziś
228.05.2005 R. ZMIANA § 6 UMOWY 12.06.2005 R. ZMIANA § 6 UMOWY2005-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA 20.12.2001 R.2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „PIP” SPÓŁKA CYWILNA PEST JERZY I ANDRZEJ2002-01-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-10 do dziś
3. Numer w rejestrze6985, 69842002-01-10 do dziś
5. Numer REGON0704156372002-01-10 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEST2002-01-10 do dziś
2. ImionaJERZY2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEST2002-01-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEST2002-01-10 do dziś
2. ImionaJERZY2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEST2002-01-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-01-10 do dziś
250 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-01-10 do dziś
365 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2005-06-16 do dziś
452 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2005-06-16 do dziś
567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-06-16 do dziś
667 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2005-06-16 do dziś
750 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2005-06-16 do dziś
850 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2005-06-16 do dziś
950 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2005-06-16 do dziś
1050 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-05-032022-05-23 do dziś