APTEKA TATRZAŃSKA E. E. J. WŁADYSIUK-NOWAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000079266
Numer REGON: 490031660
Numer NIP: 7360005090
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-02-01
Sygnatura akt[RDF/467204/23/107]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP4900316602002-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA TATRZAŃSKA E. E. J. WŁADYSIUK-NOWAK SPÓŁKA JAWNA2012-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2002-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica UL. PARDAŁÓWKA nr domu 30 kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-22 LUTEGO 1994 R. - 1 GRUDNIA 2001 R. -UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, W DNIU 14 STYCZNIA 2002 R.DOŁĄCZONO AKTUALNY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-12 do dziś
221.06.2005 R. -ZMIANA PKT 12, 19 -TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU2006-01-11 do dziś
331.12.2009 ZMIANA PKT 12 16.03.2009 ZMIANA PKT 22010-04-26 do dziś
431.05.2012 R. -ZMIANA PKT 12012-07-10 do dziś
531 GRUDNIA 2012 ROKU - ZMIANA PKT 12 UMOWY SPÓŁKI2013-02-18 do dziś
622.02.2020 R., ZMIANA PKT 12020-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE PRZEPISU ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁA NR 1/2001 Z DNIA 1 GRUDNIA 2001 R.2002-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA TATRZAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA2002-02-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-12 do dziś
3. Numer w rejestrze115/01, 191/01, 334/012002-02-12 do dziś
5. Numer REGON4900316602002-02-12 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISZELA WŁADYSIUK2010-04-26 do dziś
2. ImionaMARIA2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁADYSIUK NOWAK2008-02-01 do dziś
2. ImionaJOANNA AGNIESZKA2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-12 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁADYSIUK2002-02-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁADYSIUK2002-02-12 do dziś
CHILECKA2005-03-11 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-12 do dziś
NIE2005-03-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁADYSIUK NOWAK2008-02-01 do dziś
2. ImionaJOANNA AGNIESZKA2002-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHILECKA2006-01-11 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2006-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISZELA WŁADYSIUK2010-04-26 do dziś
2. ImionaMARIA2010-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-26 do dziś
221 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2010-04-26 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-04-26 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-26 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 09.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032005-03-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 20.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022005-06-03 do dziś
3data złożenia 10.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2007-05-24 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-31 do dziś
5data złożenia 27.08.2010 okres 2009 R.2010-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.2006 ROK2007-05-24 do dziś
22008 ROK2009-07-31 do dziś
32009 R.2010-09-22 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-17 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów