FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DOMGAZ BARBARA PRZEPIÓRKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000079217
Numer REGON: 670117341
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-01-13
Sygnatura akt[RDF/465432/23/703]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 670117341 NIP 79601076282014-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DOMGAZ BARBARA PRZEPIÓRKA SPÓŁKA JAWNA2016-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2002-01-08 do dziś
2. Adresulica 1905 ROKU nr domu 21 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM 2003-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.12.2001 R.2002-01-08 do dziś
2UCHWAŁA Z DNIA 20.12.2002 R. ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2003-02-24 do dziś
330.09.2014 R. ZMIANA PAR. 5 I PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI2014-11-03 do dziś
412.05.2015R. ZMIANA PAR.2 I PAR.4 UMOWY SPÓŁKI.2015-08-04 do dziś
519.12.2015R. ZMIANA PAR.9 I PAR.10 UMOWY SPÓŁKI.2016-01-29 do dziś
601.03.2016 R., ZMIANA § 2 I § 4 UMOWY SPÓŁKI2016-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2016-05-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ SYLWESTER2016-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-05-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-05-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEPIÓRKA2016-05-04 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-05-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-05-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-05-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-04 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-08 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM PRAWO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, POSIADA KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW Z OSOBNA.2014-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2016-05-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ SYLWESTER2016-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEPIÓRKA2016-05-04 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-01-08 do dziś
252 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-08 do dziś
345 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-02-24 do dziś
445 41 Z TYNKOWANIE2003-02-24 do dziś
545 44 A MALOWANIE2003-02-24 do dziś
645 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-02-24 do dziś
752 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-02-24 do dziś
870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-02-24 do dziś
993 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-24 do dziś
1051 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2003 DO 31.12.20032018-08-31 do dziś
2OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-08-31 do dziś
3OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-08-31 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-05-25 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-05-25 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-05-25 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-05-25 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-05-25 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-05-25 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów