ZDROWIE GENADIJS IVANOVS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000079027
Numer REGON: 750435987
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-03-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5953/17/94]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 750435987 NIP 83710017942010-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZDROWIE GENADIJS IVANOVS SPÓŁKA JAWNA2017-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2002-01-07 do dziś
2. Adresulica ŻEROMSKIEGO nr domu 29G kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW 2003-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128-11-20012002-01-07 do dziś
231.12.2009, ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 2, 3 I 5 UMOWY SPÓŁKI2010-03-04 do dziś
301.07.2014 - ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO NAGŁÓWKA UMOWY SPÓLKI. DODANIE KOMPARYCJI, ZMIANA PAR. 1 UST. 1 I 2, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 10, DODANIE PAR. 9A2014-10-16 do dziś
431.01.2017 R., ZMIANA § 1 UST. 1, § 6 I OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2017-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOWSTANIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 28 LISTOPADA 2001 R.2002-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „ZDROWIE” S.C. HALINA CICHOWICZ-GÓRKA, M.BOCZKOWSKA2002-01-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-07 do dziś
3. Numer w rejestrze7036, 74262002-01-07 do dziś
5. Numer REGON7504359872002-01-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIVANOVS2017-03-14 do dziś
2. ImionaGENADIJS2017-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMCOVS2017-03-14 do dziś
2. ImionaGRIGORIJS2017-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-14 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-07 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-07 do dziś
SAMCOVS2017-03-14 do dziś
IVANOVS2017-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI2014-10-16 do dziś
GRIGORIJS2017-03-14 do dziś
GENADIJS2017-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-04 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-04 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-04 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-04 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
2data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów