FIRMA HANDLOWA „TO-JA” S.FRANKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000078981
Numer REGON: 250575847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-04-17
Sygnatura akt[RDF/481460/23/70]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 250575847 NIP 62210144812007-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TO-JA” S.FRANKA SPÓŁKA JAWNA2007-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2002-01-07 do dziś
2. Adresulica RASZKOWSKA nr domu 60 miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2002-01-07 do dziś
miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. WYLOTOWA nr domu 1 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2022-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.11.2001 R.2002-01-07 do dziś
2ANEKS NR 3 Z DNIA 31.12.2006 R. - ZMIANA § 1, § 2, § 7, § 10, § 12. ANEKS NR 5 Z DNIA 22.01.2007 R. - ZMIANA § 2.2007-02-12 do dziś
3ANEKSEM NR 6 Z DNIA 27.03.2007 R. -ZMIENIONO: § 15. ANEKSEM NR 7 Z DNIA 01.04.2007 R. -ZMIENIONO: § 1, § 7, § 10, § 12.2007-04-18 do dziś
431.10.2014R. - ZMIENIONO: §6, §7, §10, §11, §12 §19 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKA2014-11-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-11-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-11-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKA2002-01-07 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TOMASZ2002-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKA2014-11-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKA2002-01-07 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TOMASZ2002-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-11-25 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-11-25 do dziś
349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2014-11-25 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2022-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-12-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-23 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-24 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów