DOLNOŚLĄSKA FABRYKA ZAPRAW „MIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000078922
Numer REGON: 930500004
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2019-09-10
Sygnatura akt[RDF/175909/19/989]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP9305000042005-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA FABRYKA ZAPRAW „MIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2015-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina JELCZ-LASKOWICE miejscowość MIŁOSZYCE2002-01-08 do dziś
2. Adresulica POLNA nr domu 20 miejscowość MIŁOSZYCE kod pocztowy 55-230 poczta JELCZ-LASKOWICE kraj POLSKA 2002-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.12.2001 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BAŃKOSZ-RUŚKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ NR 1/3 RAP. A NR 9240/20012002-01-08 do dziś
224.06.2010 R., ASESOR NOTARIALNY BARBARA GIEDROJĆ ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY KIEŁBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OŁAWIE, PL. ŚW. M. M. KOLBE NR 3, REPERTORIUM A NR 4834/2010 -ZMIENIONO § 10 UST 4, § 14 UST 1, § 16 PKT 5; DODANO § 16 A.2010-09-16 do dziś
314.03.2011 R., NOTARIUSZ JADWIGA PAWLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. NARUTOWICZA 53, REPERTORIUM A NR 368/2011, ZMIENIONO TREŚĆ § 5, KTÓREMU NADANO NOWĄ TREŚĆ.2011-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 4 GRUDNIA 2001 R. WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ DOLNOŚLĄSKA FABRYKA ZAPRAW „MIX” PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: DOLNOŚLĄSKA FABRYKA ZAPRAW „MIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UCHWAŁA ZAPROTOKOŁOWANA ZOSTAŁA PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ BAŃKOSZ-RUŚKOWSKĄ AKT NOTARIALNY REP. NR 9240/2001 W DNIU 04.12.2001 R.2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOLNOŚLĄSKA FABRYKA ZAPRAW „MIX” SPÓŁKA CYWILNA2002-01-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-08 do dziś
3. Numer w rejestrze140886, 1408822002-01-08 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA2002-01-08 do dziś
5. Numer REGON9305000042002-01-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTER CEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1000471222010-07-26 do dziś
4. Numer KRS0000234322 2010-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały299 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 299.000 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300.000,00 PLN2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1300.000,00 PLN2002-01-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT -DO 50.000 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2010-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2011-08-11 do dziś
223 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2011-08-11 do dziś
323 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO2011-08-11 do dziś
423 14 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH2011-08-11 do dziś
523 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2011-08-11 do dziś
623 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2011-08-11 do dziś
723 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2011-08-11 do dziś
823 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2011-08-11 do dziś
923 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2011-08-11 do dziś
1023 42 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH2011-08-11 do dziś
1123 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH2011-08-11 do dziś
1223 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2011-08-11 do dziś
1323 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2011-08-11 do dziś
1423 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2011-08-11 do dziś
1523 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2011-08-11 do dziś
1623 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2011-08-11 do dziś
1723 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2011-08-11 do dziś
1823 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2011-08-11 do dziś
1923 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2011-08-11 do dziś
2023 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2011-08-11 do dziś
2123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2011-08-11 do dziś
2223 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2011-08-11 do dziś
2323 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH2011-08-11 do dziś
2423 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-11 do dziś
2520 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2011-08-11 do dziś
2620 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-11 do dziś
2746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2011-08-11 do dziś
2846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-08-11 do dziś
2949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-08-11 do dziś
3043 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-08-11 do dziś
3108 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2011-08-11 do dziś
3268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-08-11 do dziś
3368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-08-11 do dziś
3468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-08-11 do dziś
3568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-08-11 do dziś
3682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2011-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 27.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2004-11-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 08.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032005-09-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 04.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-10-14 do dziś
4data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
5data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-16 do dziś
6data złożenia 02.04.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-15 do dziś
7data złożenia 24.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-12 do dziś
8data złożenia 26.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
9data złożenia 30.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
10data złożenia 22.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
11data złożenia 23.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
13data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-05 do dziś
14data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 13.08.20152016-09-05 do dziś
15data złożenia 27.07.2016 okres OD 14.08.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
16data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 10.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-16 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-15 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2004-11-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-10-14 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-05-16 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-15 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-05-12 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 13.08.20152016-09-05 do dziś
13OD 14.08.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr VIII GU 190/15 data 14.08.20152015-10-07 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2015-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŁEK2015-10-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-07 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów