A.M.I. M.A.MACHNIO EKSPORT-IMPORT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000078616
Numer REGON: 670227390
Numer NIP: 7962225697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506771/23/687]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 670227390 NIP 79622256972015-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.I. M.A. MACHNIO EKSPORT-IMPORT SPÓŁKA JAWNA2002-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2002-01-08 do dziś
2. Adresulica KOZIENICKA nr domu 233 nr lokalu 1 miejscowość RADOM kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2002-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.03.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 28.05.2001 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2002-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 26.03.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU ISTNIEJĄCEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: A.M.I. EKSPORT-IMPORT W SPÓŁKĘ JAWNĄ2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.M.I. EKSPORT-IMPORT SPÓŁKA CYWILNA2002-01-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0404082002-01-08 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA RADOMIA2002-01-08 do dziś
5. Numer REGON6702273902002-01-08 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHNIO2002-01-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ IGNACY2002-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHNIO2002-01-08 do dziś
2. ImionaMARINA2002-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHNIO2002-01-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ IGNACY2002-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHNIO2002-01-08 do dziś
2. ImionaMARINA2002-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2002-01-08 do dziś
252 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-01-08 do dziś
352 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA NAWOZÓW2002-01-08 do dziś
452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-01-08 do dziś
528 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2002-01-08 do dziś
628 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA2002-01-08 do dziś
751 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH2002-01-08 do dziś
851 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PASZ2002-01-08 do dziś
951 51 Z SPRZEDAŻ PALIW STAŁYCH2002-01-08 do dziś
1051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-01-08 do dziś
1151 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-01-08 do dziś
1251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
2data złożenia 26.05.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
5data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
6data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
7data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
8data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów