FIRMA BUDOWLANA „SZELĄG” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000078442
Numer REGON: 014983210
Numer NIP: 5262334118
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2005-07-19
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/18333/5/59]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANA „SZELĄG” SPÓŁKA JAWNA2002-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE miejscowość WARSZAWA2002-01-08 do dziś
2. Adresulica AL.STANÓW ZJEDNOCZONYCH nr. domu 26A miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 03-964 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.05.1999 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 20.03.2001 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ2002-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZE WZGLĘDU NA OBROTY FIRMY ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KSH2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„SZELĄG” SPÓŁKA CYWILNA FIRMA BUDOWLANA2002-01-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-08 do dziś
3. Numer w rejestrze15542/T2002-01-08 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE GMINY WARSZAWA-CENTRUM WYDZ. HANDLU I USŁUG - WARSZAWA2002-01-08 do dziś
5. Numer REGON0149832102002-01-08 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELĄG2002-01-08 do dziś
2. ImionaJACEK2002-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-08 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRECIŃSKI2002-01-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MIROSŁAW2002-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-08 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELĄG2002-01-08 do dziś
2. ImionaJACEK2002-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRECIŃSKI2002-01-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MIROSŁAW2002-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE2002-01-08 do dziś
245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-01-08 do dziś
345 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI C.O. I WENTYL.2002-01-08 do dziś
445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO -KANAL.2002-01-08 do dziś
545 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GRZEWCZYCH2002-01-08 do dziś
645 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-01-08 do dziś
745 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2002-01-08 do dziś
851 70 B KUPNO, SPRZEDAŻ ART. SPOŻYWCZYCH POZOSTAŁA SPRZEDAŻ NIEWYSPECJALIZOWANA (EXPORT, IMPORT)2002-01-08 do dziś
960 24 B TRANSPORT TOWAROWY KRAJOWY I ZAGRANICZNY DO 1, 5 T.2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 15.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-10-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów