„ROGATKA” URSZULA GAWRON, ANNA GAWRON - POKOJOWA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000078425
Numer REGON: 250643388
Numer NIP: 6181459537
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-08-29
Sygnatura akt[RDF/559539/23/80]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP2506433882002-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ROGATKA” URSZULA GAWRON, ANNA GAWRON -POKOJOWA SPÓŁKA JAWNA2006-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2002-01-14 do dziś
2. Adresulica ŚRÓDMIEJSKA nr domu 30 miejscowość KALISZ kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2002-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„ROGATKA” URSZULA GAWRON, ANNA GAWRON POKOJOWA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W STAWISZYNIE2006-11-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISKI gmina STAWISZYN miejscowość STAWISZYN2006-11-30 do dziś
3. Adresmiejscowość STAWISZYN ulica STAROŚCIŃSKA nr domu 12 kod pocztowy 62-820 poczta STAWISZYN kraj POLSKA 2006-11-30 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121 GRUDNIA 2001 ROKU -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-14 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 28.10.2005 R. W ZAKRESIE §§: 1, 7, 8 UMOWY.2005-11-23 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 04.09.2006 R. W ZAKRESIE § 2 UMOWY. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 19.10.2006 R. W ZAKRESIE § 1 I § 2 UMOWY SPÓŁKI.2006-11-30 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 1/2021 Z DNIA 30.03.2021R. ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI.2021-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 21.XII.2001 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „ROGATKA” SPÓŁKA CYWILNA URSZULA GAWRON, ANNA GAWRON, ZDZISŁAWA BARANKIEWICZ2002-01-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-14 do dziś
3. Numer w rejestrze24736, 24737, 25929/20012002-01-14 do dziś
5. Numer REGON2506433882002-01-14 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON2002-01-14 do dziś
2. ImionaURSZULA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON2002-01-14 do dziś
GAWRON -POKOJOWA2005-11-23 do dziś
2. ImionaANNA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-11-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
NIE2005-11-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-11-23 do dziś
3
4. Numer KRSNIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON2002-01-14 do dziś
2. ImionaURSZULA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON -POKOJOWA2005-11-23 do dziś
2. ImionaANNA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-25 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-25 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-25 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ2021-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów