FIRMA HANDLOWA T.WENCEL & K. KUBICZEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-28 godz. 12:09:19
Numer KRS: 0000078403
Numer REGON: 008362300
Numer NIP: 8730224213
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/12627/23/215]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0083623002002-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA T. WENCEL & K. KUBICZEK SPÓŁKA JAWNA2002-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2002-12-04 do dziś
2. Adresulica SZEROKA nr domu 3 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW 2002-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15.02.1990 R. ZMIENIONA I UZUPEŁNIONA ANEKSEM ZAWIERAJĄCYM TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20.12.2001 R.2002-01-04 do dziś
225.07.2016 R., ZMIANA: § 13, § 14 I ZMIENIONA NUMERACJA: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18 NA ODPOWIEDNIO § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20.2016-09-09 do dziś
330.04.2020 R. - ZMIANA § 42020-05-14 do dziś
425.06.2022 R. - ZMIANA § 42022-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENCEL2002-01-04 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-04 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICZEK2002-01-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-04 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENCEL2002-01-04 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICZEK2002-01-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-14 do dziś
247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-14 do dziś
346 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2020-05-14 do dziś
446 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2020-05-14 do dziś
546 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2020-05-14 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-05-14 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-05-14 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-08-26 do dziś
920 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2022-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.20022005-04-18 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 01.01.20192019-03-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-07-012023-07-13 do dziś