„EWA MACHOLZ I ANNA MACHOLZ-ZIELONKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000078081
Numer REGON: 630819169
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-12
Sygnatura akt[RDF/298025/21/705]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630819169 NIP 77915734332009-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWA MACHOLZ I ANNA MACHOLZ-ZIELONKA” SPÓŁKA JAWNA2009-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina ROKIETNICA miejscowość KIEKRZ2002-01-04 do dziś
2. Adresulica KIERSKA nr. domu 2 nr. lokalu F miejscowość KIEKRZ kod pocztowy 62-090 poczta ROKIETNICA kraj POLSKA 2002-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.12.2001 R.2002-01-04 do dziś
228 STYCZNIA 2009 R., -ZMIENIONO § 5, DODANO UST. 3 § 7. 01 LUTEGO 2009 R., -ZMIENIONO § 2, § 3 UST. 3, § 5 UST. 1, § 6.2009-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2002-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEWA MACHOLZ I ANDRZEJ MACHOLZ SPÓŁKA CYWILNA2002-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-04 do dziś
5. Numer REGON6308191692002-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHOLZ ZIELONKA2009-02-05 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2009-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-02-05 do dziś
2
2. ImionaEWA JADWIGA2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-04 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHOLZ2002-01-04 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHOLZ ZIELONKA2009-02-05 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2009-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHOLZ2002-01-04 do dziś
2. ImionaEWA JADWIGA2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-05 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-05 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-05 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 28.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-03-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów