FIRMA HANDLOWA ALL MET LEWEK, PIEKARZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000078036
Numer REGON: 357009869
Numer NIP: 6371781093
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-03-24
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/5044/23/254]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP3570098692002-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ALL MET LEWEK, PIEKARZ SPÓŁKA JAWNA2019-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina BOLESŁAW miejscowość BOLESŁAW2019-07-10 do dziś
2. Adresulica NOWA nr domu 9 miejscowość BUKOWNO kod pocztowy 32-332 poczta BUKOWNO kraj POLSKA 2002-01-08 do dziś
miejscowość BOLESŁAW ulica UL. WYZWOLENIA nr domu 1C kod pocztowy 32-329 poczta BOLESŁAW kraj POLSKA 2019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „ALL-MET” J.PIEKARZ, A.LEWEK SPÓŁKA JAWNA-SKUP nr122002-05-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2002-05-24 do dziś
3. Adresulica KONDRATOWICZA nr domu 13 miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA 2002-05-24 do dziś
22. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina KLUCZE miejscowość KWAŚNIÓW DOLNY2002-05-24 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.12.2001 R.2002-01-08 do dziś
216.01.2002 R-PAR. 22002-05-24 do dziś
331.08.2005 R. DO § 3 DOPISUJE SIĘ PKT 3, § 5, § 10, § 2;2005-10-07 do dziś
401.11.2005 ZMIANA §102005-11-22 do dziś
501.11.2006 R., DO § 3 DOPISUJE SIĘ PKT 3, § 2 PKT 3 WYKREŚLENIE SKUPU NR 3 14.02.2007 R., § 2 PKT 3 WYKREŚLENIE SKUPU NR 12007-03-27 do dziś
6DATA 26.07.2010 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: W § 2 PKT 3 WERS 11 USUNIĘTO, W § 10 -ZMIANA WSPÓLNIKÓW2010-09-17 do dziś
7DNIA 31.01.2015 R. ZMIENIONO § 10.2015-06-03 do dziś
801.01.2019R. - ZMIANA UMOWY W § 1,2,102019-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE PRZEPISU ART. 26. PAR. 4. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „ALL MET” -J. PIEKARZ I A. LEWEK SPÓŁKA CYWILNA2002-01-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-08 do dziś
5. Numer REGON3570098692002-01-08 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARZ2015-06-03 do dziś
2. ImionaDAWID2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWEK2019-07-10 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ANDRZEJ2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-10 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-08 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PROKURENT SAMODZIELNIE2010-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWEK2019-07-10 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ANDRZEJ2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARZ2015-06-03 do dziś
2. ImionaDAWID ŁUKASZ2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-01-08 do dziś
246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2019-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 19.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-08-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 26.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-06 do dziś
3data złożenia 10.08.2006 okres 2005 R.2006-08-25 do dziś
4data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-27 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
6data złożenia 16.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
7data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-19 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
9data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
10data złożenia 13.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-19 do dziś
11data złożenia 13.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-19 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-19 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-14 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów