TAKO B. CABA, K. MAJEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000077814
Numer REGON: 272244725
Numer NIP: 6291002170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-01-15
Sygnatura akt[RDF/366665/22/14]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 272244725 NIP 62910021702007-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAKO B. CABA, K. MAJEWSKA SPÓŁKA JAWNA2017-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina KROCZYCE miejscowość SIEDLISZOWICE2002-01-24 do dziś
2. Adresnr domu 84 miejscowość SIEDLISZOWICE kod pocztowy 42-425 poczta KROCZYCE kraj POLSKA 2002-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 31.08.1994 R ANEKS Z DNIA 28.06.2001 R PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 28.06.2001 R.2002-01-24 do dziś
230.03.2007 R. SKREŚLENIE PAR. 3 PKT 3, ZMIANA NUMERACJI PAR. 3 PKT 4 NA PAR. 3 PKT 3.2007-05-31 do dziś
38.03.2011 R. -ZMIANA PAR. 4, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2011-05-27 do dziś
42.01.2017 R. - DODANO § 6 ZE ZN. 1 3.01.2017 R. - ZMIENIONO: § 5, § 92017-01-23 do dziś
502.11.2017R. ZMIANA §1, §4, §6, §8 I §9 UMOWY SPÓŁKI2017-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABA2017-11-21 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-11-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2017-11-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-11-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-21 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-24 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ODDZIELNIE.2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2017-11-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABA2017-11-21 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWACKI2017-01-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZDZISŁAW2017-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2015-01-30 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-03-27 do dziś
377 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-03-27 do dziś
495 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2015-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-11-21 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2017-11-21 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-11-21 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-11-21 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-11-21 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-10-10 do dziś
2data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-18 do dziś
3data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
4data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
6data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-29 do dziś
7data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
8data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-25 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji31.12.2014R. UPŁYW TERMINU WYPOWIEDZENIA PRZEZ WSPÓLNIKA SŁAWOMIRA WOLSKIEGO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ DWUOSOBOWEJ2015-01-30 do dziś
2. Tbd2.01.2017 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE DALSZEGO TRWANIA SPÓŁKI Z DNIA 2.01.2017 R.2017-01-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówREPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE.2015-09-21 do dziś
JEDNOOSOBOWO2016-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWACKI2015-01-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZDZISŁAW2015-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2015-09-21 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2015-09-21 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADECKI2016-11-29 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2016-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów