SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLONIA BRZEZINKI”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000077300
Numer REGON: 017501418
Numer NIP: 1251200866
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2008-02-29
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/3001/8/638]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017501418 NIP 12512008662007-06-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLONIA BRZEZINKI”2001-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina ZIELONKA miejscowość ZIELONKA2001-12-31 do dziś
2. Adresulica WYSZYŃSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 05-220 poczta ZIELONKA 2004-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.10.20012001-12-31 do dziś
227.12.2007 R., UCHWAŁA NR 14/WZ/3/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, USTALENIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU.2008-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHABELSKI2001-12-31 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-31 do dziś
21. NazwiskoWEINAR2001-12-31 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ LUDOMIŁ2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-31 do dziś
31. NazwiskoDAMIAŃSKI2001-12-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ARTUR2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZADU2001-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBACZUK2007-06-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2007-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRENDA2007-06-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2007-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2007-06-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROBERT2007-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2001-12-31 do dziś
270 1 BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2001-12-31 do dziś
370 1 UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2001-12-31 do dziś
470 2 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2001-12-31 do dziś
541 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2008-02-29 do dziś
668 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2008-02-29 do dziś
768 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-29 do dziś
868 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-02-29 do dziś
981 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-02-29 do dziś
1082 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-02-29 do dziś
1190 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA I ZWIĄZANA Z REKREACJĄ RUCHOWĄ2008-02-29 do dziś
1293 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA I ZWIĄZANA Z REKREACJĄ RUCHOWĄ2008-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.02.2008 okres 12.10.2001-31.12.20012008-02-29 do dziś
2data złożenia 18.02.2008 okres 01.01.2002-31.12.20022008-02-29 do dziś
3data złożenia 18.02.2008 okres 01.01.2003-31.12.20032008-02-29 do dziś
4data złożenia 18.02.2008 okres 01.01.2004-31.12.20042008-02-29 do dziś
5data złożenia 18.02.2008 okres 01.01.2005-31.12.20052008-02-29 do dziś
6data złożenia 18.02.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-02-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.10.2001-31.12.20012008-02-29 do dziś
201.01.2002-31.12.20022008-02-29 do dziś
301.01.2003-31.12.20032008-02-29 do dziś
401.01.2004-31.12.20042008-02-29 do dziś
501.01.2005-31.12.20052008-02-29 do dziś
601.01.2006-31.12.20062008-02-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.10.2001-31.12.20012008-02-29 do dziś
201.01.2002-31.12.20022008-02-29 do dziś
301.01.2003-31.12.20032008-02-29 do dziś
401.01.2004-31.12.20042008-02-29 do dziś
501.01.2005-31.12.20052008-02-29 do dziś
601.01.2006-31.12.20062008-02-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów