A.KOŁODZIEJEK H.KOŁODZIEJEK A.KOŁODZIEJEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000076787
Numer REGON: 430523222
Numer NIP: 7160001383
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507990/23/509]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP4305232222001-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. KOŁODZIEJEK, H. KOŁODZIEJEK, A. KOŁODZIEJEK SPÓŁKA JAWNA2001-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat RYCKI gmina RYKI miejscowość RYKI2001-12-28 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr. domu 4 nr. lokalu 1 miejscowość RYKI kod pocztowy 08-500 poczta RYKI kraj POLSKA 2001-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 16.06.1992; UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.11.2001 R. USTALONO TEKST UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2001-12-28 do dziś
201.09.2009 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -DODANO W § 5 PKT 2.2009-10-15 do dziś
330.12.2011 R. -ZMIANA § 5.2012-02-15 do dziś
430.12.2015 R. ZMIANA § 62016-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA SPÓŁKA CYWILNA A.A.KOŁODZIEJEK W RYKACH2001-12-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-28 do dziś
3. Numer w rejestrze2724 2725 27262001-12-28 do dziś
5. Numer REGON4305232222001-12-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaANNA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJEK2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJEK2001-12-28 do dziś
2. ImionaANNA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJEK2001-12-28 do dziś
2. ImionaANNA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJEK2001-12-28 do dziś
2. ImionaANNA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-15 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-15 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-10-15 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-15 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
2data złożenia 24.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-11 do dziś
3data złożenia 29.04.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
4data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
5data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
6data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-11 do dziś
3OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów