FARMAMIX WEISS, PANIĄCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000076700
Numer REGON: 630259339
Numer NIP: 7771004755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2024-05-09
Sygnatura akt[RDF/601548/24/553]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFARMAMIX WEISS, PANIĄCZYK SPÓŁKA JAWNA2013-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ2002-01-15 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr domu 16 miejscowość SWARZĘDZ kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2002-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 12 WRZEŚNIA 1994 R. Z ANEKSEM Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2001 R.2002-01-15 do dziś
205.07.2006 R. ZMIANA DOTYCZY § § 2, 7, 9, 12, 15, DODANIE § 24. ZMIANA OZNACZENIA § § 24, 25, 26; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2006-08-04 do dziś
320.12.2007 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -§§ 2, 7, 9, 10, 14 ZMIANA TREŚCI -§ 8 WYKREŚLONY ZMIANA OZNACZEŃ §§ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. -UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2008-01-23 do dziś
414.11.2011 R., NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW: DO § 23 DODANO USTĘP DRUGI, NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: § 17 ORAZ § 19; TEKST JEDNOLITY UMOWY UWZGLĘDNIA WSZYSTKIE ZMIANY W TAKI SPOSÓB, ŻE § 17 ORAZ § 19 ZOSTAJĄ USUNIĘTE, PRZEZ CO § 23 STAJE SIĘ § 21.2011-12-09 do dziś
528.11.2011 R., ZMIENIONO § 2.2011-12-27 do dziś
618.06.2013 R., - ZMIANA UMOWY, ZMIENIONO: § 2, § 5, § 7, § 8, § 11, § 12, § 16, § 23, UCHYLONO: § 10, § 14, § 15, § 17, § 19, § 20, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2013-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA SWARZĘDZKA POD WEZWANIEM ŚW. JÓZEFA” SPÓŁKA CYWILNA2002-01-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-15 do dziś
3. Numer w rejestrze96962002-01-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ2002-01-15 do dziś
5. Numer REGON6302593392002-01-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANIĄCZYK2011-12-27 do dziś
2. ImionaADAM2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-04-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-04-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEISS PANIĄCZYK2014-04-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-04-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-04-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-27 do dziś
3
4. Numer KRSNIE2002-01-15 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEISS PANIĄCZYK2014-04-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANIĄCZYK2011-12-27 do dziś
2. ImionaADAM2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-27 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-06-27 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-06-27 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-06-27 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-06-27 do dziś
620 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2013-06-27 do dziś
721 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-06-27 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-27 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-27 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-31 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-17 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów