FIRMA HANDLOWA „ARPOL 2” BOGUSŁAWA ROJEWSKA & S-KA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000076689
Numer REGON: 070801790
Numer NIP: 5481598432
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2007-09-06
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/12975/7/331]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ARPOL 2” BOGUSŁAWA ROJEWSKA & S-KA SPÓŁKA JAWNA2001-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PAWŁOWICE miejscowość PAWŁOWICE ŚLĄSKIE2001-12-28 do dziś
2. Adresulica KRUCZA nr. domu 1 miejscowość PAWŁOWICE ŚLĄSKIE kod pocztowy 43-251 poczta PAWŁOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2001-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.12.2001 R.2001-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ NA MOCY USTAWY Z DNIA 15.09.2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (DZ.U.NR 94 Z 2000 R. POZ.1037). UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 14.12.2001 R.2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „ARPOL 2” SPÓŁKA CYWILNA ROJEWSKI JERZY, ROJEWSKA BOGUSŁAWA2001-12-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-28 do dziś
3. Numer w rejestrze15546/2001 ; 15547/20012001-12-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ2001-12-28 do dziś
5. Numer REGON0708017902001-12-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEWSKA2001-12-28 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA JOLANTA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEWSKI2001-12-28 do dziś
2. ImionaJERZY WŁADYSŁAW2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEWSKA2001-12-28 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA JOLANTA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEWSKI2001-12-28 do dziś
2. ImionaJERZY WŁADYSŁAW2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-12-28 do dziś
251 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2001-12-28 do dziś
352 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-12-28 do dziś
474 40 Z REKLAMA2001-12-28 do dziś
574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-28 do dziś
660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032005-08-11 do dziś
2data złożenia 29.08.2007 okres 1.01.2004 -31.12.20042007-09-06 do dziś
3data złożenia 29.08.2007 okres 1.01.2005 -31.12.20052007-09-06 do dziś
4data złożenia 29.08.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2004 -31.12.20042007-09-06 do dziś
21.01.2005 -31.12.20052007-09-06 do dziś
31.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów