„DOG-MAT OKOROWSKI” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000076578
Numer REGON: 191030524
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-11-23
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/18770/20/531]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 191030524 NIP 58510150042007-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOG-MAT OKOROWSKI” SPÓŁKA JAWNA2001-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2009-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica GRUNWALDZKA nr domu 487b kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2009-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-12-28 do dziś
2ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10.01.2005 R.2005-01-27 do dziś
326.04.2006 ROKU ZMIENIONO: -WSTĘP DO UMOWY SPÓŁKI -PAR. 7 -PAR. 82006-06-14 do dziś
4DNIA 16 MAJA 2009 R., ZMIENIONO PARAGRAF 3 UMOWY SPÓŁKI2009-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH 18.12.2001 R.2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOG-MAT SPÓŁKA CYWILNA2001-12-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-28 do dziś
3. Numer w rejestrze78622001-12-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA SOPOTU2001-12-28 do dziś
5. Numer REGON1910305242001-12-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOROWSKA2006-06-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DOROTA2006-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-06-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-06-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-06-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-06-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOROWSKA2001-12-28 do dziś
2. ImionaJANINA MARIA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOROWSKI2001-12-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOROWSKI2001-12-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOROWSKA2001-12-28 do dziś
2. ImionaJANINA MARIA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOROWSKA2006-06-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DOROTA2006-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2020-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-23 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-23 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-23 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-11-23 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-11-23 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2020-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.02.2006 okres 20022006-03-16 do dziś
2data złożenia 20.02.2006 okres 20032006-03-16 do dziś
3data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120022006-03-16 do dziś
220032006-03-16 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów