DOBROWOLSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000076462
Numer REGON: 510365190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-24
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/10154/20/319]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBROWOLSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA2001-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina GIETRZWAŁD miejscowość NATERKI2008-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość NATERKI ulica DIONIZOSA nr domu 5 kod pocztowy 11-036 poczta GIETRZWAŁD kraj POLSKA 2008-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.09.1995 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 18.12.2001 R. -ANEKS WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM UMOWĄ SPÓŁKI JAWNEJ.2001-12-31 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17.12.2007 R. ZMIENIONO PAR. 2 I PAR. 5 UMOWY2008-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2001-12-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA DOBROWOLSKA2001-12-31 do dziś
2. ImionaURSZULA ALEKSANDRA2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2001-12-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA DOBROWOLSKA2001-12-31 do dziś
2. ImionaURSZULA ALEKSANDRA2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-12-31 do dziś
252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2001-12-31 do dziś
352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2001-12-31 do dziś
452 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-12-31 do dziś
545 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-01-22 do dziś
652 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
2data złożenia 01.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.08.2008 R.2009-12-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
201.01.2008 R. -31.08.2008 R.2009-12-09 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów