FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOSIA” TADEUSZ NIEWIADOMSKI -IRENEUSZ POTRZEBOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000076296
Numer REGON: 530996532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2011-08-05
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/8746/11/969]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP5309965322002-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOSIA” TADEUSZ NIEWIADOMSKI IRENEUSZ POTRZEBOWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2002-01-11 do dziś
2. Adresulica HARCERSKA nr domu 13 miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE kod pocztowy 47-220 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA 2002-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15.12.2001 R.2002-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2002-01-11 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2002-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRZEBOWSKI2002-01-11 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ PIOTR2002-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-11 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI; 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2002-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2002-01-11 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2002-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRZEBOWSKI2002-01-11 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ PIOTR2002-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-01-11 do dziś
251 39 NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-01-11 do dziś
351 17 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-01-11 do dziś
460 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 12.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 03.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-09-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-07-20 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-10 do dziś
5data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
7data złożenia 27.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-28 do dziś
8data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
9data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-28 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów