„APUS” W.KUCEWICZ I R.P.SZMATOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000076256
Numer REGON: 170011629
Numer NIP: 5820004040
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/511922/23/279]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP1700116292005-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APUS” W.KUCEWICZ I R.P.SZMATOWICZ SPÓŁKA JAWNA2001-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina ORNETA miejscowość ORNETA2001-12-28 do dziś
2. Adresulica PLAC WOLNOŚCI nr. domu 19 miejscowość ORNETA kod pocztowy 11-130 poczta ORNETA kraj POLSKA 2001-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 17.11.2001 R. ANEKSEM Z DNIA 19.12.2001 R.ZMIENIONO PAR. 19 UMOWY SPÓŁKI2001-12-28 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.11.2009 R. ZMIENIONO § 4 UMOWY2009-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCEWICZ2001-12-28 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMATOWICZ2001-12-28 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMATOWICZ2001-12-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCEWICZ2001-12-28 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMATOWICZ2001-12-28 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMATOWICZ2001-12-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-12-28 do dziś
252 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2001-12-28 do dziś
351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-12-28 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 20.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-10-13 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-31 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów