EMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000076138
Numer REGON: 190524307
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2021-08-17
Sygnatura akt[RDF/323987/21/564]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP1905243072002-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 60792002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2002-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica TWARDA nr domu 12 kod pocztowy 80-871 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2008-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-10.06.1991, NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA, REPERTORIUM A NR 2572/91 -11.10.2001, NOTARIUSZ ALEKSANDRA BEĆKA, REPERTORIUM A NR 5592/20012002-01-10 do dziś
2PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW I TEKST JEDNOLITY-21.09.2009, REP. A NR 3948/2009, NOT. ALEKSANDRA BEĆKA, SOPOT, AL.NIEPODLEGŁOŚCI, ZMIANA: § 4, § 7, § 8, § 11 PKT 2, 4, § 12 PKT 3, 4, 5 USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2009-12-11 do dziś
309.12.2009 R. REP. A NR 5265/2009 NOTARIUSZ ALEKSANDRA BEČKA SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 803/1 DODANO PAR. 7 PKT 4 ORAZ SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY2009-12-17 do dziś
418.12.2009 R., REPERTORIUM A 13920/2009 NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO W GDAŃSKU ZMIANA § 7.1 UMOWY -UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2010-01-06 do dziś
5AKT NOTARIALNY 09.02.2010, REPERTORIUM A NR 1057/2010, NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI -ZMIANA § 11 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI -DODANIE § 12 PKT 6 UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2010-02-18 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.05.2011 R., REPERTORIUM A NR 3149/2011, NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO. ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2011-06-15 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.05.2012, NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO, REP. A NR 3289/2012, KANCELARIA NOTARIALNA UL. DMOWSKIEGO 15/7 GDAŃSK, ZMIANA § 10 I § 112012-06-05 do dziś
828.06.2013 R. REP.A NR NUMER 5638/2013 - NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO, KANC.NOT. W GDAŃSKU, ZMIENIONO §§ 7 I 12 UMOWY SPÓŁKI.2013-07-15 do dziś
928.06.2013 R - REP. A NR 5638/2013 - NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. DMOWSKIEGO 15/7 ZMIANA § 7, 8, 12 UST. 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2014-04-03 do dziś
1009-05-2014, REPERTORIUM A NUMER 3829/2014, WITOLD OGIEGŁO NOTARIUSZ, GDAŃSK, UL. DMOWSKIEGO 15/7 ZMIANA § 10 ORAZ DODANIE § 10 A.2014-05-15 do dziś
1127.01.2015 R., REPERTORIUM A NR 685/2015, NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO, ZMIANA §10 UMOWY SPÓŁKI, POWOŁANIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI2015-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2013-07-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD WŁADYSŁAW2013-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały895 UDZIAŁÓW - 89.500,00 PLN2013-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2017-09-25 do dziś
2. ImionaURSZULA2017-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2017-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2018-11-20 do dziś
2. ImionaJOANNA GABRIELA2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUŻAROWSKI2016-02-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2016-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2004-05-31 do dziś
2. ImionaINGA JOANNA2004-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-05-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2002-01-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD WŁADYSŁAW2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC FIEBIG2002-01-10 do dziś
2. ImionaALICJA BEATA2015-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASŁAWSKA2002-01-10 do dziś
2. ImionaBRYGIDA DOROTA2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-11 do dziś
258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-12-11 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-12-11 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-12-11 do dziś
564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-11 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-12-11 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-12-11 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-12-11 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-12-11 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01-31.12.2001 R. data złożenia 17.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.-31.12.2001 R.2002-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 08.01.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022004-02-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-31 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-08-03 do dziś
5data złożenia 14.07.2006 okres 20052006-07-26 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 20062007-07-27 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
8data złożenia 13.07.2009 okres 20082009-07-23 do dziś
9data złożenia 14.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-09 do dziś
10data złożenia 31.05.2012 okres 2010 ROK2012-06-05 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
20data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
21data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12007 ROK2008-08-06 do dziś
220082009-07-23 do dziś
32009 ROK2010-09-09 do dziś
42010 ROK2012-06-05 do dziś
5okres za jaki złożono opinię 20032004-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-26 do dziś
220062007-07-27 do dziś
32007 ROK2008-08-06 do dziś
420082009-07-23 do dziś
52009 ROK2010-09-09 do dziś
62010 ROK2012-06-05 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.-31.12.2001 R.2002-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-31 do dziś
320052006-07-26 do dziś
420062007-07-27 do dziś
52007 ROK2008-08-06 do dziś
620082009-07-23 do dziś
72009 ROK2010-09-09 do dziś
82010 ROK2012-06-05 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów