A -Z PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-03-01 godz. 12:15:04
Numer KRS: 0000075982
Numer REGON: 356382253
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2009-09-04
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/14907/9/34]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA -Z PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość ZIELONKI2002-01-16 do dziś
2. Adresulica GALICYJSKA nr domu 22 miejscowość ZIELONKI kod pocztowy 20-087 poczta ZIELONKI kraj POLSKA 2002-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109 PAŹDZIERNIK 2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WIELKIEJ WSI 80. K. KRAKOWA REP A NR 5944/20012002-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIN2002-01-16 do dziś
2. ImionaWIKTOR2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 12.500 ZŁOTYCH2002-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIN2002-01-16 do dziś
2. ImionaSZYMON2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 12.500 ZŁOTYCH2002-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDUŁ2002-01-16 do dziś
2. ImionaBOGDAN2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 12.500 ZŁOTYCH2002-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDUŁ2002-01-16 do dziś
2. ImionaJERZY2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 12.500 ZŁOTYCH2002-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000, 00 PLN2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIN2002-01-16 do dziś
2. ImionaSZYMON2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIN2002-01-16 do dziś
2. ImionaWIKTOR2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-16 do dziś
21. NazwiskoSUDUŁ2002-01-16 do dziś
2. ImionaBOGDAN2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-16 do dziś
31. NazwiskoPOZNAŃSKI2002-01-16 do dziś
2. ImionaLESZEK2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 3 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-01-16 do dziś
245 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-01-16 do dziś
351 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-01-16 do dziś
452 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-01-16 do dziś
552 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-01-16 do dziś
655 1 HOTELE2002-01-16 do dziś
755 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2002-01-16 do dziś
855 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-01-16 do dziś
955 4 BARY2002-01-16 do dziś
1055 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I CATERING2002-01-16 do dziś
1162 2 POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY2002-01-16 do dziś
1222 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-01-16 do dziś
1363 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-01-16 do dziś
1463 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2002-01-16 do dziś
1563 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-01-16 do dziś
1663 4 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-01-16 do dziś
1764 2 TELEKOMUNIKACJA2002-01-16 do dziś
1870 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-16 do dziś
1970 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-16 do dziś
2070 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2002-01-16 do dziś
2171 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2002-01-16 do dziś
2274 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2002-01-16 do dziś
2322 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2002-01-16 do dziś
2474 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-01-16 do dziś
2574 4 REKLAMA2002-01-16 do dziś
2674 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-01-16 do dziś
2780 4 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2002-01-16 do dziś
2892 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2002-01-16 do dziś
2992 3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA2002-01-16 do dziś
3092 52 B OCHRONA ZABYTKÓW2002-01-16 do dziś
3192 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2002-01-16 do dziś
3292 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA2002-01-16 do dziś
3393 05 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-16 do dziś
3422 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-01-16 do dziś
3573 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-01-16 do dziś
3628 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2002-01-16 do dziś
3745 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2002-01-16 do dziś
3845 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2002-01-16 do dziś
3945 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-01-16 do dziś
4045 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów