TANK-TRANS JOANNA SITEK, MARZENA KUCHTA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000075759
Numer REGON: 130030463
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499618/23/604]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 56800024072017-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANK-TRANS JOANNA SITEK, MARZENA KUCHTA SPÓŁKA JAWNA2002-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PUŁTUSKI gmina POKRZYWNICA miejscowość GZOWO2002-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GZOWO nr domu 53 kod pocztowy 06-114 poczta POKRZYWNICA kraj POLSKA 2017-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.1992 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 02.10.1997 -ZMIANA PKT 2 ORAZ PAR. 1 UMOWY S.C. -ANEKS DO UMOWY 28.12.1997 -ZMIANA PAR. 1 -ANEKS DO UMOWY 04.12.2001 R. -ZMIANA PAR. 1-13 UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ, DODANO PAR. 14-24 UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 04.12.2001 -TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-01-07 do dziś
207.06.2004 R. ZMIENIONO PAR. 7, PAR. 8, PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLONO PAR. 14 UMOWY SPÓŁKI2004-08-04 do dziś
306.05.2013 R., ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2013-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ STACJA PALIW SPÓŁKA CYWILNA ZAREJESTROWANEJ W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD GMINY W POKRZYWNICY POD NUMEREM 6433-192/92 W DNIU 20.12.1992 R., W SPÓŁKĘ JAWNĄ TANK-TRANS JOANNA SITEK, MARZENA KUCHTA SPÓŁKA JAWNA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 04.12.2001 ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KSH2002-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSTACJA PALIW SPÓŁKA CYWILNA2002-01-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-07 do dziś
3. Numer w rejestrze6433-192/922002-01-07 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY W POKRZYWNICY2002-01-07 do dziś
5. Numer REGON1300304632002-01-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHTA2002-01-07 do dziś
2. ImionaMARZENA IWONA2002-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHTA2002-01-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZENON2002-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITEK2002-01-07 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2002-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITEK2002-01-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2002-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2002-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHTA2002-01-07 do dziś
2. ImionaMARZENA IWONA2002-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHTA2002-01-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZENON2002-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITEK2002-01-07 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2002-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITEK2002-01-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2002-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-05-27 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-05-27 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-05-27 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-05-27 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-05-27 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-05-27 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-05-27 do dziś
810 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-05-27 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-05-27 do dziś
1047 30 Z HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 18.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
4data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
5data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
6data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-04 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
9data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
10data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
11data złożenia 09.05.2013 okres 01.01. 2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-04 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów