„BUDOREM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000075400
Numer REGON: 211202140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[RDF/293713/21/622]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP2112021402004-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOREM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina KOSTRZYN miejscowość KOSTRZYN N/O2001-12-20 do dziś
2. Adresulica FABRYCZNA nr. domu 1 miejscowość KOSTRZYN N/O kod pocztowy 66-470 poczta KOSTRZYN N/O kraj POLSKA 2001-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.2001 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA MAŁGORZATA BACHALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. REP. A NR 13592/2001.2001-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASKIN2016-06-29 do dziś
2. ImionaALBIN KAZIMIERZ2016-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,- ZŁOTYCH2016-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREUS2001-12-20 do dziś
2. ImionaLESZEK2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000, 00 PLN2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST JEDNOLUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASKIN2016-06-29 do dziś
2. ImionaALBIN KAZIMIERZ2016-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-29 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACYK2001-12-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaREUS2001-12-20 do dziś
2. ImionaLESZEK2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-09 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-06-09 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-06-09 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-06-09 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2015-06-09 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-06-09 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-06-09 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-06-09 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 22.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-03-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 03.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-06-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-11 do dziś
4data złożenia 28.04.2006 okres 2005 ROK2006-05-25 do dziś
5data złożenia 19.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-03-28 do dziś
6data złożenia 17.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-27 do dziś
7data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
8data złożenia 01.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-07 do dziś
9data złożenia 04.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-13 do dziś
10data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
11data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-22 do dziś
12data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
13data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
14data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
15data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
16data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
17data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
19data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-05-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-03-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-06-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-11 do dziś
42005 ROK2006-05-25 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-03-28 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-27 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-07 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-13 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-22 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów