FIRMA HANDLOWA „PLUS” S. M. B. TUREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000075311
Numer REGON: 750122260
Numer NIP: 8361555611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508993/23/286]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „PLUS” S. M. B. TUREK SPÓŁKA JAWNA2001-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. SKIERNIEWICE gmina M. SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2001-12-20 do dziś
2. Adresulica MSZCZONOWSKA nr. domu 104 miejscowość SKIERNIEWICE kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2001-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „PLUS” S. M. B. TUREK SPÓŁKA JAWNA W SKIERNIEWICACH -SKLEP NR 1 W SKIERNIEWICACH2001-12-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. SKIERNIEWICE gmina M. SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2001-12-20 do dziś
3. Adresulica RYNEK nr. domu 13 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE 2001-12-20 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „PLUS” S. M. B. TUREK SPÓŁKA JAWNA W SKIERNIEWICACH -SKLEP NR 2 W SKIERNIEWICACH2001-12-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. SKIERNIEWICE gmina M. SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2001-12-20 do dziś
3. Adresulica GENERAŁA NARBUTA ŁUCZYŃSKIEGO nr. domu 54 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE 2001-12-20 do dziś
33. Adresulica POZNAŃSKA nr. domu 25 kod pocztowy 99-100 poczta ŁĘCZYCA 2001-12-20 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11) UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 23.05.1998 R. 2) UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 2.11.2001 R.2001-12-20 do dziś
2ANEKS NR 1/2009 R. Z DNIA 30.11.2009 R. -ZMIENIONO § 62009-12-30 do dziś
302.01.2012 R. UCHWAŁA O ZMIANIE § 17 UMOWY SPÓŁKI2012-07-09 do dziś
402.05.2017 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE § 6 UMOWY SPÓŁKI.2017-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 02.11.2001 R. W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „PLUS” SPÓŁKA CYWILNA2001-12-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-20 do dziś
3. Numer w rejestrze68842001-12-20 do dziś
5. Numer REGON7501222602001-12-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUREK2001-12-20 do dziś
2. ImionaSABINA ZOFIA2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUREK2001-12-20 do dziś
DRELICH2017-07-27 do dziś
2. ImionaMONIKA LIDIA2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-07-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
NIE2017-07-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-07-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUREK2001-12-20 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUREK2001-12-20 do dziś
2. ImionaSABINA ZOFIA2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRELICH2017-07-27 do dziś
2. ImionaMONIKA LIDIA2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUREK2001-12-20 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-12-30 do dziś
247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-30 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-30 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-30 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2017-07-27 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2001-31.12.20012006-04-25 do dziś
2data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2002-31.12.20022006-04-25 do dziś
3data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2003-31.12.20032006-04-25 do dziś
4data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2004-31.12.20042006-04-25 do dziś
5data złożenia 07.04.2005 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-25 do dziś
6data złożenia 16.07.2007 okres 2006 ROK2007-09-17 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-23 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
10data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-10-10 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-23 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-10 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-06 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-12-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów