„AST” GRZEGOROWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000075033
Numer REGON: 750014412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-03-18
Sygnatura akt[RDF/192461/20/958]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP7500144122006-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AST” GRZEGOROWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA2001-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2001-12-27 do dziś
2. Adresulica ALEJA 600 LECIA nr domu 57A miejscowość SOCHACZEW kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA 2001-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 14.08.1991 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15.03.2001 R.2001-12-27 do dziś
230.11.2004 R. -ZMIANA PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI2004-12-03 do dziś
331.12.2004 R.-ZM. PAR. 102005-01-11 do dziś
401.09.2011 R. -ZMIANA PAR. 7 I PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI2011-10-06 do dziś
525.02.2014 R., ZMIANA CZĘŚCI WSTĘPNEJ UMOWY SPÓŁKI, § 6, § 8, § 10 UMOWY SPÓŁKI, DODANIE § 28 UMOWY SPÓŁKI.2014-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „AST” S.C. ZAREJESTROWANEJ W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POD NR 1961, W SPÓŁKĘ JAWNĄ „AST” GRZEGOROWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15.03.2001 R. ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KSH2001-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „AST” S.C.2001-12-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-27 do dziś
3. Numer w rejestrze19612001-12-27 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE2001-12-27 do dziś
5. Numer REGON7500144122001-12-27 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaKRYSTYNA ELŻBIETA2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWICIAK2001-12-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWICIAK2001-12-27 do dziś
2. ImionaALICJA2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGOROWSKI2001-12-27 do dziś
2. ImionaROMAN WALDEMAR2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGOROWSKA2001-12-27 do dziś
2. ImionaJANINA ANTONINA2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
6
4. Numer KRSTAK2001-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGOROWSKA2001-12-27 do dziś
RADOMSKA BEDLA2017-03-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-27 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-01-11 do dziś
NIE2017-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-17 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGOROWSKA2001-12-27 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-27 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
NIE2006-09-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-09-29 do dziś
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2001-12-27 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ GRZEGOROWSKI ROMAN, WOŹNIAK KRYSTYNA, WICIAK STANISŁAW, GRZEGOROWSKA JANINA JEDNOOOSOBOWO2018-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2014-02-28 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ELŻBIETA2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGOROWSKA2014-02-28 do dziś
2. ImionaJANINA ANTONINA2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGOROWSKI2001-12-27 do dziś
2. ImionaROMAN WALDEMAR2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWICIAK2001-12-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-10-06 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 28.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 08.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-15 do dziś
4data złożenia 21.09.2006 okres 2005 R.2006-09-29 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-05 do dziś
6data złożenia 18.07.2008 okres 20062008-08-27 do dziś
7data złożenia 14.05.2009 okres 2008 R.2009-06-10 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 20092010-07-19 do dziś
9data złożenia 08.06.2011 okres 2010 R.2011-06-16 do dziś
10data złożenia 17.04.2012 okres 2011 R.2012-05-12 do dziś
11data złożenia 03.06.2013 okres 20122013-06-14 do dziś
12data złożenia 02.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
13data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
14data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
15data złożenia 30.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
16data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
17data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
18data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-09-29 do dziś
22006 ROK2007-07-05 do dziś
320062008-08-27 do dziś
42008 R.2009-06-10 do dziś
520092010-07-19 do dziś
62010 R.2011-06-16 do dziś
72011 R.2012-05-12 do dziś
820122013-06-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów