APTEKA „POD ORŁEM” BOLESŁAW TROJANOWSKI, PIOTR TROJANOWSKI, ZOFIA TROJANOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000074746
Numer REGON: 092358796
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-01-03
Sygnatura akt[RDF/576138/24/394]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „POD ORŁEM” BOLESŁAW TROJANOWSKI, PIOTR TROJANOWSKI, ZOFIA TROJANOWSKA SPÓŁKA JAWNA2016-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina GNIEWKOWO miejscowość GNIEWKOWO2016-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEWKOWO ulica UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 88-140 poczta GNIEWKOWO kraj POLSKA 2016-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 07.12.1998 R. PLUS ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 02.07.2001 R. ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DN. 02.07.2001 R.2001-12-19 do dziś
214 KWIETNIA 2003 R. -ZMIANA § 11 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2004-03-17 do dziś
310.12.2015 R., W § 13 DODANO PKT 32015-12-28 do dziś
401.01.2016 - ZMIANA § 2, § 3, § 5 PKT 2, § 11 PKT 1,3 ORAZ PKT 2,32016-02-04 do dziś
526.07.2018R. - ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2018-08-14 do dziś
607.10.2023R. - ZMIANA W NAGŁÓWKU UMOWY SPÓŁKI2023-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOWSTANIE SPÓŁKI JAWNEJ NA MOCY ANEKSU, Z DNIA 02.07.2001 R. DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 KODEKSU HANDLOWEGO2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „TROJANOWSCY” B. TROJANOWSKI, P. TROJANOWSKI, B. TROJANOWSKA SPÓŁKA2001-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze1679, 1680, 16812001-12-19 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE2001-12-19 do dziś
5. Numer REGON0923587962001-12-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKA2016-02-04 do dziś
2. ImionaZOFIA LIDIA2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKI2001-12-19 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW HENRYK2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
NIE2016-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKI2001-12-19 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
NIE2016-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKA2016-02-04 do dziś
2. ImionaZOFIA LIDIA2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKI2001-12-19 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW HENRYK2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKI2001-12-19 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-05 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-12 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów