EWMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000074745
Numer REGON: 357101575
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-06-01
Sygnatura akt[RDF/295347/21/335]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP3571015752001-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 89582001-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość WIELICZKA2001-12-31 do dziś
2. Adresulica NARUTOWICZA nr domu 24 miejscowość WIELICZKA kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2001-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 09.11.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA -MGR ANNA GAWEŁ W KRAKOWIE REPERTORIUM A NR: 4965/992001-12-31 do dziś
223.12.2009 ROKU, REPERTORIUM A I NR 21839/2009, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA JAN DAMULEWICZ WITOLD KAPUSTA WOJCIECH ZARZYCKI ZMIANA: § 6, § 8, § 9 DODANIE: § 9A, § 12 UST. 4 USUNIĘCIE: § 172010-06-18 do dziś
316.12.2010 R. REP. A NR 36768/2010, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA, WOJCIECH ZARZYCKI ZMIANA § 7 UST. 1 I UST. 22011-06-30 do dziś
428.08.2013R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 7 UST.1 ZDANIE 1, PAR. 7 UST. 2 LIT. „A”, PAR. 7 LIT. „A” TIRET DRUGIE AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA CHORABIKA, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 3681/2013.2013-09-12 do dziś
513.01.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ RADOSŁA CHORABIK, ZMIENIONO § 7 UST. 1 ZDANIE 1, § 7 UST. 2 LIT. „A”, § 7 (ZAPIS HISTORYCZNY) LIT „A” TIRET DRUGIE2014-01-24 do dziś
612.11.2020 R., REP. A NR 5042/2020, NOTARIUSZ JOANNA BROSZKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA §6 UMOWY2021-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaEWA KRYSTYNA2020-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600.000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMIANIN2001-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1620000,00 ZŁ2014-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1300.000,00 PLN2001-12-31 do dziś
2500000,00 ZŁ2011-06-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMIANIN2001-12-31 do dziś
2. ImionaEWA KRYSTYNA2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoZIEMIANIN2001-12-31 do dziś
2. ImionaMAREK2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2001-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-18 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-18 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-06-18 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-18 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-06-18 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-06-18 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-06-18 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-06-18 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 R.-31.01.2000 R. data złożenia 13.07.2001 6. okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 R.- 31.01.2000 R.2001-12-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-12-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-05-13 do dziś
6data złożenia 16.03.2006 okres 2005 R.2006-03-24 do dziś
7data złożenia 11.03.2008 okres 2007 ROK2008-04-11 do dziś
8data złożenia 10.03.2009 okres 2008 ROK2009-04-03 do dziś
9data złożenia 07.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-12 do dziś
10data złożenia 11.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-24 do dziś
11data złożenia 06.03.2012 okres 2011 ROK2012-03-16 do dziś
12data złożenia 20.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-23 do dziś
13data złożenia 13.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
14data złożenia 10.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
15data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
16data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
17data złożenia 21.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-21 do dziś
18data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
20data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-03-24 do dziś
22007 ROK2008-04-11 do dziś
32008 ROK2009-04-03 do dziś
42009 ROK2010-04-12 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-03-24 do dziś
62011 ROK2012-03-16 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-04-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
1201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-05-13 do dziś
42005 R.2006-03-24 do dziś
52007 ROK2008-04-11 do dziś
62008 ROK2009-04-03 do dziś
72009 ROK2010-04-12 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-03-24 do dziś
92011 ROK2012-03-16 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-04-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
1501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2000 R.-31.01.2000 R.2001-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów