SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM-WOLA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000074655
Numer REGON: 011552834
Numer NIP: 5250011496
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2022-12-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/53059/22/470]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0115528342001-12-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM-WOLA”2001-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 30812001-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-12-20 do dziś
2. Adresulica SIEDMIOGRODZKA nr. domu 11 kod pocztowy 01-232 poczta WARSZAWA 2001-12-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMCENTRUMWOLA.PL2012-08-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMCENTRUMWOLA.PL2012-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1ZAREJESTROWANY -25 LUTY 1992 R. ZMIANY W/G ZAŁĄCZNIKA -D.1.2 POZ. 42001-12-20 do dziś
2UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 02.12.2005 R. ZMIENIONO STATUT W ZAKRESIE: PARAGRAFY SKREŚLONE: § 7; § 13 UST. 2; § 17; § 22; § 33 UST. 3; § 35-§ 38; § 41; § 52 UST. 5; § 57 UST. 5; PARAGRAFY ZMIENIONE: § 1-§ 6; § 8; § 9; § 10 UST. 2; § 11 PKT 1-9; § 12 UST. 1, 3, 4, 5, 8; § 13 UST. 1, 3, 4; § 14-§ 16; § 18-§ 30; § 31 UST. 1 I 2; § 32 UST. 1 I 2; § 33 UST. 1 I 6; § 34 UST. 1, 2 I 3; § 39-§ 40; § 42 UST. 1 PKT 1, 2, 3, 4; § 43; § 44; § 45 UST. 1; § 46-§ 48; § 49 UST. 1; § 49 UST. 2; § 50; § 52 UST. 3 I 4; § 53 PKT 1-17, PKT 19-20, PKT 18; § 54; § 55; § 57 UST. 1 I 3; § 58 UST. 1 I 2; § 59; § 61; § 62 UST. 3; § 63; § 64 UST. 1 I 2; § 65; § 66 UST. 1 I 2; § 67; § 70; § 71; PARAGRAFY DODANE: § 10 UST. 1 I 3; § 13 (1)-13 (3); § 16 (1)-16 (7); § 23 (1)-§ 23 (4); § 32 UST. 3; § 34 (1); § 45 UST. 2; § 49 UST. 1 (1); § 46 (1); § 50 (1)-50 (5); § 55 (1)-55 (5); § 57 UST. 1 (1)-UST. 1 (3); § 59 (1); § 60 (1)-60 (3); § 62 UST. 4; § 62 (1); § 65 (1)-65 (3); § 67 (1)-67 (4).2006-04-11 do dziś
329 LUTEGO 2008 R. ZMIENIONO BRZMIENIE: § 3 UST. 2 PKT 1 I PKT 2, § 4 UST. 3 PKT 2, § 5 UST. 4 PKT 2, § 6 PKT 3, § 10 UST. 2 PKT 4 I PKT 5 I PKT 7 I PKT 11, § 12 UST. 1, UST. 2, UST. 5, § 13 UST. 3, § 16 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 2, § 16 ZE ZNACZKIEM 5, § 19 UST. 2, § 21, § 23, § 23 ZE ZNACZKIEM 1, § 23 ZE ZNACZKIEM 4, § 25 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 27 UST. 3, § 31 UST. 2 PKT 4, § 33 UST. 6, § 34, § 34 ZE ZNACZKIEM 1, § 39 PKT 3, § 40 UST. 1 PKT 3, § 40 UST. 2, § 42 ZMIENIA SIĘ TYTUŁ ODDZIAŁU 1 ROZDZIAŁU IX, § 44, § 45 UST. 1, UST. 1 PKT 13, § 45 UST. 2, § 46, § 46 ZE ZNACZKIEM 1, § 47 UST. 1 I UST. 2, § 48 UST. 1, § 49 UST. 1 I UST. 2, § 50 UST. 1, UST. 2 PKT 1, UST. 4, § 50 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1, UST. 5, UST. 7, § 50 ZE ZNACZKIEM 3, § 52 UST. 1, UST. 3, UST. 4 PKT 4, UST. 6, § 53 PKT 6, PKT 12, PKT 16, PKT 18, § 54 UST. 1 I UST. 2, § 57 UST. 3 PKT 3, § 58 UST. 1 PKT 2, PKT 7, PKT 9, PKT 11, UST. 2, § 60 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1, UST. 5, § 67 UST. 3, § 67 ZE ZNACZKIEM 4 UST. 7, § 71 UST. 2 DODANO: § 5 UST. 5, § 16 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, UST. 1 ZE ZNACZKIEM 2, UST. 1 ZE ZNACZKIEM 3, UST. 1 ZE ZNACZKIEM 4, § 16 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 2 ZE ZNACZKIEM 1 I UST. 2 ZE ZNACZKIEM 2, § 45 UST. 1 PKT 18, § 55 ZE ZNACZKIEM 6. USUNIĘTO: § 10 UST. 2 PKT 3 I PKT 6 I PKT 13, § 12 UST. 3, § 16 ZE ZNACZKIEM 1, § 16 ZE ZNACZKIEM 7, § 23 ZE ZNACZKIEM 3, § 39 PKT 2, § 40 UST. 1 PKT 2, § 43, § 45 UST. 1 PKT 10, § 50 UST. 3, § 50 ZE ZNACZKIEM 4, § 50 ZE ZNACZKIEM 5, § 52 UST. 2, § 53 PKT 13, ODDZIAŁ 5 ROZDZIAŁU IX, § 61 -§ 66.2008-04-29 do dziś
430.05-2.06.2011 R. ZMIENIA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZAPISY: § 8 UST. 1, § 13 UST. 1 PKT 2, § 27 SKREŚLA SIĘ UST. 2, § 46 Z INDEKSEM 1 DOPISUJE SIĘ UST. 6, § 71 SKREŚLA SIĘ UST. 2.2011-10-11 do dziś
528-31.05.2012 R., ZMIANA: W § 4 DOPISUJE SIĘ NOWY UST. 5 W § 70 UST. 1 PKT 42012-08-01 do dziś
603.06.2013 R. - UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI ZMIANA § 53 UST. 2 LIT. E2013-09-10 do dziś
7UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI OBRADUJĄCEGO W DNIACH 20-28.05.2015R ZMIENIA §8 UST. 1 I §48 UST. 2.2015-07-14 do dziś
8W DNIACH 15-24.05.2017R. DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: W §27 DODANO UST.4, W §46 Z INDEKSEM GÓRNYM 1 ZMIENIONO TREŚĆ UST.6.2017-10-18 do dziś
916-26.04.2018R., DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: § 1 UST. 2 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 3 UST. 1 PKT 2 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 3 UST. 2 PKT 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE,§ 3 UST. 2 PKT 2 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 3 UST. 2 PKT 3 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W § 3 UST. 2 DODANO PKT 4, § 5 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 6 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 8 UST. 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 9 UST. 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 9 UST. 3 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W § 9 DODANO UST. 4, § 10 UST. 3 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, SKREŚLONO W § 11 PKT 3, § 11 PKT 6 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W§ 11 SKREŚLONO PKT 8, DODANO § 12(1), SKREŚLONO § 13, § 13(2) OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 14 UST. 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 16 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 16(2) OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 16(3) OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 16(4) OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 16(5) OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, DODANO § 17, W § 18 DODANO UST. 5, § 23(4) OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 25 UST. 2 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 25 UST. 3 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 27 UST. 3 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 28 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 29 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, SKREŚLONO § 30 DO § 34(1) WŁĄCZNIE, SKREŚLONO § 39 PKT 1, SKREŚLONO § 40 UST. 1 PKT 1, § 44 UST. 3 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 44 UST. 5 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, §, 49 UST. 2 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, SKREŚLONO W § 53 PKT 15, SKREŚLONO § 70 UST. 1 PKT 1, § 70 UST. 1 PKT 2 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, § 70 UST. 5 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, DODANO § 70(1)2018-06-25 do dziś
1021-25.06.2021 R. W § 4 UST. 2 DOPISANO NOWE PODPUNKTY 6-112021-12-02 do dziś
1125-27.10.2022 R. W § 45 UST.1 DODANO PKT.19, NOWE BRZMIENIE § 52 UST.12022-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2001-12-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STARÓWKA” W WARSZAWIE (UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z 10.09.1991 R.)2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaMIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „STARÓWKA”2001-12-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2001-12-20 do dziś
3. Numer w rejestrzeARS 2012001-12-20 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2001-12-20 do dziś
5. Numer REGON0004897742001-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKACPERSKI2022-04-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ EMILIAN2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH2022-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-25 do dziś
21. NazwiskoWALĘTRZAK2017-01-16 do dziś
2. ImionaBARBARA HALINA2017-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY2022-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-25 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-03 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-26 do dziś
51. NazwiskoPOLKOWSKA2004-11-10 do dziś
2. ImionaIZABELA ALICJA2004-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ OD 01.10.2005 R. DO 30.06.2006 R.2005-10-13 do dziś
61. NazwiskoMICHALAK2004-11-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-10 do dziś
71. NazwiskoŁYSIAK2004-03-17 do dziś
2. ImionaBEATA HALINA2004-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2004-03-17 do dziś
84. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-22 do dziś
91. NazwiskoNIEWIADOMSKA2003-09-22 do dziś
2. ImionaALICJA STEFANIA2003-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 18 MAJA 2004 R.2003-12-17 do dziś
105. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK2022-08-01 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZKOWSKA2022-08-01 do dziś
2. ImionaANIELA2022-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOW2022-08-01 do dziś
2. ImionaWALDEMAR LECH2022-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEJCZYK2022-08-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORYCZ2019-07-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-03 do dziś
268 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-01-03 do dziś
341 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-01-03 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-01-03 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-01-03 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-01-03 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2017-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2000 DO 31.12.2000 R. data złożenia 12.12.2001 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2000 DO 31.12.2000 R.2001-12-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 09.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2001 3. okres za jaki złożono dokument 2002 3. okres za jaki złożono dokument 20032005-06-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 26.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
4data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
5data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
6data złożenia 22.09.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-09-29 do dziś
7data złożenia 22.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
8data złożenia 20.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
9data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
10data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
12data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
13data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
14data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
15data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
17data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
18data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
19data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-08-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-09-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-08-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-08-04 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
301.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-09-29 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20172022-08-01 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-07-16 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-09-29 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-10-25 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-08-01 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2000 DO 31.12.2000 R.2001-12-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów