A.G. MINI MARKET W.GODŁOZA, R. AUGUSTYNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000074263
Numer REGON: 010372076
Numer NIP: 1180044665
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-07-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/38269/21/331]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0103720762001-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.G. MINI MARKET W. GODŁOZA, R. AUGUSTYNIAK SPÓŁKA JAWNA2001-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 01-874 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAGMINIMARKETSJ@WP.PL2021-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122 LISTOPADA 2001 R.2001-12-19 do dziś
201.05.2021R., USTALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2021-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘTA 22 LISTOPADA 2001 R. W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.G. MINI MARKET W.GODŁOZA, R. AUGUSTYNIAK SPÓŁKA CYWILNA2001-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze41508, 415092001-12-19 do dziś
5. Numer REGON0103720762001-12-19 do dziś
21. Nazwa lub firmaGODŁOZA WITOLD -A.G. MINI MARKET2001-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze415082001-12-19 do dziś
31. Nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK ROBERT -A.G. MINI MARKET2001-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze415092001-12-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODŁOZA2021-07-26 do dziś
2. ImionaBARBARA MAŁGORZATA2021-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODŁOZA2001-12-19 do dziś
2. ImionaWITOLD2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK2001-12-19 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODŁOZA2001-12-19 do dziś
2. ImionaWITOLD2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK2001-12-19 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-12-19 do dziś
251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2001-12-19 do dziś
360 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-12-19 do dziś
401 41 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ2001-12-19 do dziś
528 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2001-12-19 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-11 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów