A.G. MINI MARKET W.GODŁOZA, R. AUGUSTYNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000074263
Numer REGON: 010372076
Numer NIP: 1180044665
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-01-05
Sygnatura akt[RDF/464684/23/386]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0103720762001-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.G. MINI MARKET W. GODŁOZA, R. AUGUSTYNIAK SPÓŁKA JAWNA2001-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 01-874 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAGMINIMARKETSJ@WP.PL2021-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122 LISTOPADA 2001 R.2001-12-19 do dziś
201.05.2021R., USTALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2021-07-26 do dziś
303-05-2021 WSTĘP - ZMIENIONY, §1 - ZMIENIONY, §2 - USUNIĘTY, §3 - ZMIENIONY I ZMIANA NUMERACJI NA §2, §4 - ZMIANA NUMERACJI NA §3, §5 - ZMIANA NUMERACJI NA §4, §6 - ZMIANA NUMERACJI NA §5, §7 - ZMIENIONYI ZMIANA NUMERACJI NA §6, §8 - ZMIANA NUMERACJI NA §7, §9 - ZMIENIONY I ZMIANA NUMERACJI NA §8, §10 - ZMIANA NUMERACJI NA §9, §11 - ZMIANA NUMERACJI NA §10, §12 - ZMIENIONY I ZMIANA NUMERACJI NA §11, §13 - ZMIANA NUMERACJI NA §12, §14 - ZMIANA NUMERACJI NA §13, §15 - ZMIANA NUMERACJI NA §14, §16 - ZMIANA NUMERACJI NA §15, §17 - ZMIANA NUMERACJI NA §16, §18 - ZMIANA NUMERACJI NA §17, §19 -ZMIANA NUMERACJI NA §18, §20 - ZMIANA NUMERACJI NA §19.2022-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘTA 22 LISTOPADA 2001 R. W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.G. MINI MARKET W.GODŁOZA, R. AUGUSTYNIAK SPÓŁKA CYWILNA2001-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze41508, 415092001-12-19 do dziś
5. Numer REGON0103720762001-12-19 do dziś
21. Nazwa lub firmaGODŁOZA WITOLD -A.G. MINI MARKET2001-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze415082001-12-19 do dziś
31. Nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK ROBERT -A.G. MINI MARKET2001-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze415092001-12-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODŁOZA2021-07-26 do dziś
2. ImionaBARBARA MAŁGORZATA2021-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK2022-01-12 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODŁOZA2001-12-19 do dziś
2. ImionaWITOLD2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODŁOZA2022-01-12 do dziś
2. ImionaBARBARA MAŁGORZATA2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK2022-01-12 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODŁOZA2001-12-19 do dziś
2. ImionaWITOLD2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-07-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-01-12 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-01-12 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-01-12 do dziś
425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2022-01-12 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-01-12 do dziś
625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2022-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-11 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-23 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów