ANTIDOTUM SPÓŁKA JAWNA MISIEWICZ I S-KA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000074118
Numer REGON: 390694138
Numer NIP: 6912047891
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-03-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/9676/24/912]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaANTIDOTUM SPÓŁKA JAWNA MISIEWICZ I S-KA2010-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2010-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PRZYJAŹNI nr domu 34 E nr lokalu 1 U kod pocztowy 53-030 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuANTIDOTUM SPÓŁKA JAWNA MISIEWICZ I S-KA -ODDZIAŁ APTEKA SALIX2010-07-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICKI gmina CHOJNÓW miejscowość CHOJNÓW2010-07-13 do dziś
3. Adresmiejscowość CHOJNÓW ulica ŚCIEGIENNEGO nr domu 8 kod pocztowy 59-225 poczta CHOJNÓW kraj POLSKA 2010-07-13 do dziś
21. Firma oddziałuANTIDOTUM SPÓŁKA JAWNA MISIEWICZ I S-KA ODDZIAŁ APTEKA ANTIDOTUM2010-07-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2010-07-13 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PRZYJAŹNI nr domu 34 E nr lokalu 1 U kod pocztowy 53-030 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-07-13 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA 11.12.2001 R.2001-12-19 do dziś
230.05.2008 R. ZMIENIONO § 1, § 42008-07-22 do dziś
314.12.2009 R. ZMIANA § 52010-01-04 do dziś
419.05.2010 R. ZMIANA § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 112010-07-13 do dziś
510.07.2020R. ZMIANA: § 4.2020-07-31 do dziś
631.12.2021R.; ZMIANA: §11 UMOWY SPÓŁKI.2022-02-22 do dziś
708.08.2023 R.; ZMIANA: §4, §17, §18 UMOWY SPÓŁKI. 22.08.2023 R. ZMIANA §4 UMOWY SPÓŁKI2023-08-25 do dziś
829.12.2023 R. ZMIANA §11 UMOWY SPÓŁKI2024-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale11.12.2001 ROKU WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZONEJ POD NAZWĄ „SALIX” S.C. W CHOJNOWIE PAŃSTWO: ALEKSANDRA BUNDYRA I ALFRED GRUSZKA PODPISALI UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA DZIAŁAĆ BĘDZIE POD FIRMĄ: APTEKA „SALIX” SPÓŁKA JAWNA ALFRED GRUSZKA I S-KA. SPÓŁKA POWSTAJE PRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ WG ART. 26 PAR. 4 KSH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10.12.2001 R.2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „SALIX” SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDRA BANDYRA, ALFRED GRUSZKA 59-225 CHOJNÓW, UL. ŚCIEGIENNEGO NR 82001-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze1810/01, 1811/012001-12-19 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA W CHOJNOWIE2001-12-19 do dziś
5. Numer REGON3906941382001-12-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEWICZ2010-07-13 do dziś
2. ImionaJERZY ROBERT2010-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-07-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-07-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEWICZ2008-07-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ELŻBIETA2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-07-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-07-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2001-12-19 do dziś
2. ImionaALFRED2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2001-12-19 do dziś
2. ImionaALFRED2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEWICZ2008-07-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ELŻBIETA2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEWICZ2010-07-13 do dziś
2. ImionaJERZY ROBERT2010-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-04 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-04 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-01-04 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-04 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-04 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-04 do dziś
721 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-01-04 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-13 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów