FIRMA HANDLOWA „ACER” J.ADAMCZYK Ł.NOWICKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-26 godz. 15:26:23
Numer KRS: 0000073997
Numer REGON: 190929062
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509292/23/673]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ACER” J. ADAMCZYK, Ł. NOWICKI SPÓŁKA JAWNA2001-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2001-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica TAMA PĘDZICHOWSKA nr domu 4 kod pocztowy 80-718 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.11.20012001-12-31 do dziś
229.03.2013 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2013 O ZMIANIE § 6 UMOWY2013-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „ACER” SC JAROSŁAW ADAMCZYK ŁUKASZ NOWICKI2001-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze609182001-12-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU,2001-12-31 do dziś
5. Numer REGON1909290622001-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2001-12-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2001-12-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ AUGUST2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2001-12-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2001-12-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ AUGUST2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-01 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów