„TAXUS” A. BOGDANOWICZ, P. BOGDANOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000073675
Numer REGON: 490076791
Numer NIP: 7340012425
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-03-10
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/2716/23/587]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAXUS” A. BOGDANOWICZ, P. BOGDANOWICZ SPÓŁKA JAWNA2001-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina CHEŁMIEC miejscowość WIELOGŁOWY2011-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELOGŁOWY nr domu 228 kod pocztowy 33-311 poczta WIELOGŁOWY kraj POLSKA 2011-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 02.05.1992 R. ANEKS 2/01 Z DNIA 01.12.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU TEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ, TEKST JEDNOLITY Z DNIA 01.12.2001 R. ZŁOŻONY W SĄDZIE 12.12.2001 R.2001-12-15 do dziś
207.01.2011 ZMIANA W § 1 PKT 2, § 2 PKT 32011-02-18 do dziś
311.02.2023 R., ZMIANA §13 UST. 22023-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „TAXUS” ANDRZEJ BOGDANOWICZ PAWEŁ BOGDANOWICZ SPÓŁKA CYWILNA2001-12-15 do dziś
5. Numer REGON4900767912001-12-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANOWICZ2001-12-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANOWICZ2001-12-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2001-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.2001-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANOWICZ2001-12-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANOWICZ2001-12-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2001-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2011-02-18 do dziś
216 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2011-02-18 do dziś
316 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2011-02-18 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-02-18 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-02-18 do dziś
616 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2011-02-18 do dziś
716 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-02-18 do dziś
816 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2021-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182018-01-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20202022-06-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2011-01-312011-02-18 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-06-012021-05-25 do dziś