GRYT DARIUSZ, ADAMUS ANDRZEJ - SPÓŁKA JAWNA SALONY MEBLOWE „MEBLUX”

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000073267
Numer REGON: 002426967
Numer NIP: 5510008109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[RDF/422977/22/956]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0024269672003-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYT DARIUSZ, ADAMUS ANDRZEJ -SPÓŁKA JAWNA SALONY MEBLOWE „MEBLUX”2001-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina ANDRYCHÓW miejscowość ANDRYCHÓW2001-12-19 do dziś
2. Adresulica BATOREGO nr domu 3 miejscowość ANDRYCHÓW kod pocztowy 34-120 poczta ANDRYCHÓW kraj POLSKA 2001-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15.11.1990. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ TEKST JEDNOLITY Z DNIA 1.10.2001 R.2001-12-19 do dziś
227.12.2005 R. ZMIANA § 3. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2006-01-25 do dziś
326 PAŹDZIERNIKA 2007 R. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO § 3, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2007-11-21 do dziś
401.12.2017 R. - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2018-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2001-12-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYT2001-12-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BOGUSŁAW2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI 2. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE BEZ UPRZEDNIEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PROWADZIĆ SPRAWY NIEPRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2001-12-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYT2001-12-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BOGUSŁAW2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 27 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-12-19 do dziś
251 70 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY -POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2001-12-19 do dziś
370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-19 do dziś
474 84 USŁUGI OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW WYSTROJU WNĘTRZ I DEKORACJI.2006-01-25 do dziś
565 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-11-21 do dziś
693 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-11-21 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 05.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-08-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 29.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
4data złożenia 16.08.2006 okres OD 01.01.2005 R DO 31.12.2005 R2006-08-25 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2007-09-05 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
9data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
10data złożenia 11.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-26 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-30 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
13data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
15data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
18data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
19data złożenia 21.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-21 do dziś
20data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R DO 31.12.2005 R2006-08-25 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 ROK2007-09-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
72011 ROK2012-07-26 do dziś
82012 ROK2013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-21 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów