ŚWIERŻEWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000073018
Numer REGON: 550475906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-05-09
Sygnatura akt[RDF/379905/22/113]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 550475906 NIP 75900027702010-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaŚWIERŻEWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2010-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW MAZOWIECKA miejscowość OSTRÓW MAZOWIECKA2001-12-27 do dziś
2. Adresulica OKRZEI nr domu 3 miejscowość OSTRÓW MAZOWIECKA kod pocztowy 07-300 poczta OSTRÓW MAZOWIECKA kraj POLSKA 2001-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 25.10.2001 R. PRZED NOTARIUSZEM ALDONĄ RZODKIEWICZ-KSIĄŻEK W KANCELARII NOTARIALNEJ W OSTROWII MAZOWIECKIEJ UL. PARTYZANTÓW 15 REPERTORIUM A NR 1373/012001-12-27 do dziś
21 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU ZMIENIONO PAR. 2,6,7,8 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2010-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2001 R.2001-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA TYPU „B” MGR FARM IRENA SZYSZKOWSKA I ZOFIA ŚWIERŻEWSKA SPÓŁKA CYWILNA2001-12-27 do dziś
5. Numer REGON5504759062001-12-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERŻEWSKA2010-10-22 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2010-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERŻEWSKA2001-12-27 do dziś
2. ImionaZOFIA2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2001-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERŻEWSKA2010-10-22 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2010-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERŻEWSKA2001-12-27 do dziś
2. ImionaZOFIA2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-22 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-22 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów