„A.M. TRANSPORT” MAREK PAJDA, ANDRZEJ JACKOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000072947
Numer REGON: 711643532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336480/21/652]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP7116435322004-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M. TRANSPORT” MAREK PAJDA, ANDRZEJ JACKOWICZ SPÓŁKA JAWNA2001-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI2001-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość MIŃSK MAZOWIECKI ulica DR JANA HUBERTA nr domu 13 kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2010-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA 2.10.2001 R. ZAWARTA W KANCELARII NOTARIALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. KOŚCIUSZKI 13. NOTARIUSZ ROMAN NOWAKOWSKI, REPERTORIUM A NR 4321/20012001-12-20 do dziś
24 LISTOPADA 2004, ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, AR.7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20; WYKREŚLONO PAR. 1, PAR. 18, PAR. 212004-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 K.S.H. FIRMA W DWÓCH KOLEJNYCH LATACH OBROTOWYCH OSIĄGNĘŁA PRZYCHÓD NETTO PRZEKRACZAJĄCY 400000 EURO. UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW W DNIU 2.10.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ REPERTORIUM NR A. 4321/20012001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.M. TRANSPORT S.C2001-12-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-20 do dziś
3. Numer w rejestrze6248/992001-12-20 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI2001-12-20 do dziś
5. Numer REGON7116435322001-12-20 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJDA2001-12-20 do dziś
2. ImionaMAREK RYSZARD2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWICZ2001-12-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2004-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJDA2001-12-20 do dziś
2. ImionaMAREK RYSZARD2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWICZ2001-12-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2004-12-03 do dziś
250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2004-12-03 do dziś
350 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2004-12-03 do dziś
450 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI.2004-12-03 do dziś
550 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2004-12-03 do dziś
650 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2004-12-03 do dziś
750 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-12-03 do dziś
851 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2004-12-03 do dziś
951 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-12-03 do dziś
1051 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-12-03 do dziś
1151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA.2004-12-03 do dziś
1251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA.2004-12-03 do dziś
1360 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.2004-12-03 do dziś
1460 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.2004-12-03 do dziś
1560 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-12-03 do dziś
1663 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2004-12-03 do dziś
1763 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2004-12-03 do dziś
1863 21 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2004-12-03 do dziś
1963 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-12-03 do dziś
2070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-12-03 do dziś
2171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-12-03 do dziś
2293 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 13.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-09-28 do dziś
2data złożenia 28.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-10 do dziś
3data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-25 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
5data złożenia 22.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
6data złożenia 22.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-12 do dziś
7data złożenia 22.09.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-12 do dziś
8data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
11data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-05-10 do dziś
201.01.2007 DO 31.12.20072008-07-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów