FIRMA HANDLOWA KOMIS- TERCZYŃSKI,MUSIAŁ- SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000072619
Numer REGON: 170023609
Numer NIP: 5780004015
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-03-03
Sygnatura akt[RDF/470736/23/433]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP1700236092004-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KOMIS -TERCZYŃSKI, MUSIAŁ -SPÓŁKA JAWNA2001-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat NOWODWORSKI gmina SZTUTOWO miejscowość KĄTY RYBACKIE2001-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KĄTY RYBACKIE ulica RYBACKA nr domu 22 kod pocztowy 82-110 poczta SZTUTOWO kraj POLSKA 2007-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.10.2001 R.2001-12-17 do dziś
229.09.2004 R. -ZMIANA PAR. 6 POPRZEZ DODANIE PKT 7 I PKT 82004-11-04 do dziś
312.04.2006 R. ZMIANA PAR. 62006-04-26 do dziś
4ZMIANA PAR. 6 POPRZEZ DODANIE PKT 102006-11-21 do dziś
528.06.2012 R. ZMIANA § 62012-08-31 do dziś
620.11.2014 R. ZMIENIONO: §3, §6 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ STOSOWNIE DO OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z TREŚCI ART. 26 PAR. 4 W ZWIĄZKU Z ART. 626 K.S.H. NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26.10.2001 R.2001-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA KOMIS S.C. ROMAN TADEUSZ TERCZYŃSKI, ZDZISŁAW MUSIAŁ2001-12-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-17 do dziś
3. Numer w rejestrze7912001-12-17 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY W SZTUTOWIE2001-12-17 do dziś
5. Numer REGON1700236092001-12-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERCZYŃSKI2001-12-17 do dziś
2. ImionaROMAN TADEUSZ2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAŁ2001-12-17 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2001-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERCZYŃSKI2001-12-17 do dziś
2. ImionaROMAN TADEUSZ2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAŁ2001-12-17 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-12-31 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-31 do dziś
353 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-12-31 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-12-31 do dziś
592 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2014-12-31 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-12-31 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-12-31 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2022-05-13 do dziś
291 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2022-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-31 do dziś
2data złożenia 19.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-26 do dziś
3data złożenia 14.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-03-30 do dziś
4data złożenia 16.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-05 do dziś
5data złożenia 17.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-03-30 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-03-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów