„CUKROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000072279
Numer REGON: 012885756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2015-06-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/23159/15/558]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012885756 NIP 52522063992014-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUKROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2007-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 525182001-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-08-02 do dziś
2. Adresulica ŻYTNIA nr domu 15 nr lokalu 8 kod pocztowy 01-014 poczta WARSZAWA 2005-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.1997 R. -NOTARIUSZ ROBERT GILER, KN S.C. WANDA OSIECKA-SOROKO, ROBERT GILER W WARSZAWIE, AL.JEROZOLIMSKIE 47 M.2, REP. A NR 853/97 15.11.2001 R. -NOTARIUSZ ROBERT GILER, KN S.C. WANDA OSIECKA-SOROKO, ROBERT GILER W WARSZAWIE, AL.JEROZOLIMSKIE 47 M.2, REP. A NR 3519/2001, ZMIANA PARAGRAFÓW 4, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20.3, 24, 26, 27, 28, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2001-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2003-10-28 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2003-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2003-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2007-10-08 do dziś
2. ImionaWIESŁAW WACŁAW2007-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁOTYCH2007-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2001-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-02 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-02 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-06-02 do dziś
473 1 REKLAMA2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 04.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 19.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
5data złożenia 26.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-05 do dziś
6data złożenia 07.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-08 do dziś
7data złożenia 07.08.2007 okres 01.01.2007 -28.03.20072007-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-05-05 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.03.2007 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.03.2007 R. -UCHWAŁA NR 12007-10-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA PRZEZ LIKWIDATORA2007-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMALINOWSKI2007-10-08 do dziś
2. ImionaWIESŁAW WACŁAW2007-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-08 do dziś
21. NazwiskoBOCHIŃSKI2014-02-26 do dziś
2. ImionaADAM MARIAN2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-26 do dziś
31. NazwiskoMIECHOWICZ2015-06-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2015-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.03.2007 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.03.2007 R. -UCHWAŁA NR 12007-10-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2007-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów